Naše knihy v historickom priereze

2018

2017

2016


Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od Tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu
Peter ŠvorcChrbtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov
Paul Robert Magocsi


Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch
1929 - 1938

Milan Olejník


Znovuzrodenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
Richard Lipták

2015


Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom
Štefan Šutaj


Vianočná pohľadnica a iné príbehy
Florián Damankoš


Radšej mlč, plač a píš
Barbara BartšíkováPoznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy
a poznatky

Marcela Domenová, Drahoslav Magdoško (Eds.)Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt
a subjekt politiky

Marián Gajdoš, Stanislav KonečnýPsychologické súvislosti vnímania bezpečia
Michal Kentoš a kolektív
2014


Východné Slovensko a Židia
v medzivojnovom období

Peter Švorc, Patrik Derfiňák


Charles Sanders Peirce.
Zo života a diela

František MihinaRadšej mlč, plač a píš
Barbara Bartšíková


Slovensko-nemecké vzťahy
1941 – 1945
v dokumentoch II. (Slowakisch-deutsche Beziehungen 1941 – 1945 in Dokumenten II.)

Eduard Nižňanský (ed.)


Šuňava
Zuzana Kollárova a kol.


Ľudovít Bazovský. Nezlomný rodák slovenský?
Angelika ŠrámkováSlovenské a české krajanské hnutie v USA (do r. 1918)
Štefan Kucík, Jaroslav Vaculík a kol.


Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe
Zlatica Sáposová, Mária Ďurkovská a kol.

2013Európska sociálna sonda (ESS)
6. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kolektív


Príbehy spod Ondavskej vrchoviny
Aladár Šaláta


Keď sa dedinou strigy preháňali
Peter Švorc


2012


Európska sociálna sonda (ESS)
5. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kolektív


Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru
a ich dôsledky (1918 – 1929)

Peter Švorc, Harald Heppner, Eds.


Turčianske Teplice. Z histórie školstva, učiteľského
vzdelávania a kultúry 

Margita Nižňanská


Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 - 1918)
Darina Vasiľová, Libuša Franková

2011


Slovensko-nemecké vzťahy
1938 – 1945 v dokumentoch I. (Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938 – 1945 in Dokumenten I.)

Eduard Nižňanský (ed.)


Ethnic Minorities in Slovakia in the years 1918 – 1945 (survey) Martin Pekár (ed.)


Key Issues of Slovak and Hungarian History
(A View of Slovak Historians)

Štefan Šutaj (ed.)


Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru
a ich dôsledky (1918 – 1929)

Peter Švorc, Harald Heppner (ed.)


Informatórium zvykoslovia zamagurského (Interaktívny materiál pre učiteľov,
žiakov a širšiu verejnosť)

Soňa Babíková (ed.)


Kostol na konci sveta
František Šťastný


Pracovné a rodinné prostredie zamestnaných
Denisa Fedáková


Povojnové migrácie
a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Zlatica Sáposová, Štefan Šutaj (Eds.)


Európska sociálna sonda (ESS)
4. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kol.
2010


Anjeliček pomáha deťom
Marta Vojtková


Čítanka k dejinám
slovenskej historiografie
v rokoch 1918 - 2006
Martin Lipka (Eds.)


Ročenka Annales
Historici Presovienses 9


Kľúče k dejinám Košíc
(dejepisná čítanka)

Štefan Šutaj (Eds.)

2009


Historiografia na Slovensku
v kontexte spoločenského
vývinu v 19. a 20. storočí

Marek Havrila, Slávka Otčenášová (Eds.)


Stavbárske epizódy
František Šťastný


Mesto v pohybe
Peter Švorc, Patrik Derfiňák


2008

Ročenka Annales
Historici Presovienses 8


Ročenka Katedry histórie
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici 2008


Európska sociálna sonda (ESS)
3. kolo na Slovensku

Jozef Výrost a kolektív


Memorabilia z Európy a vlasti
Ondrej R. Halaga


Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989
Štefan Šutaj a kol.


Maďarská menšina na Slovensku
v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II)

Jana Šutajová, Mária Ďurkovská (Eds.)


Legenda o svätom Hubertovi
Walter Hildebrand


Cirkvi a národy
strednej Európy (1800 - 1950)

Peter Švorc, Ľubica Harbuľová, Karl Schwarz (eds.)


Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí
Štefan Šutaj (eds.)


Spišská Stará Ves
Božena Malovcová (Ed.)


Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej
cirkvi a. v. (1850 - 1918)

Darina Vasiľová


Lupene
Jozef Dzurjak

2007

Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami


Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia
Štefan Šutaj, László Szarka


Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti)
Jana Šutajová, Mária Ďurkovská (eds.)


Ročenka Annales
Historici Presovienses 7


Ročenka Katedry histórie
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici 2006
2006

Európska sociálna sonda (ESS) Jozef Výrost a kol.


Maďarská menšina na Slovensku
v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika)

Štefan Šutaj, Mária Homišinová, Zlatica Sáposová, Jana Šutajová


Slováci v novom
veku národov (1780 - 1848)

Libuša Franková


Annales historici Presovienses 6


Spišská Belá
Zuzana Kollárová (ed.)


Sprievodca po
historickom Prešove

Peter Švorc a kol.


Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?
Xénia Šuchová (ed.)


Ročenka Katedry histórie
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici 2005


2005

Slávne časy cisárskej jazdy
v 17. - 19. storočí

Harald Skala


Rusíni, Ukrajinci v procesoch transformácie
Marián Gajdoš, Stanislav Konečný


Nútené presídlenie Maďarov
do Čiech

Štefan Šutaj


Nemci a Maďari na Slovensku
v rokoch 1945 - 1953
v dokumentoch. I.

Soňa Gabzdilová, Milan Olejník, Štefan Šutaj


Národnostná politika na Slovensku po roku 1989
Štefan Šutaj (ed.)


Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848 - 1938
Peter Švorc, Ľubica Harbuľová, Karl Schwarz (eds.)


Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty
Štefan Šutaj (ed.)


Autonómny nervový systém, hypoxia a komorové arytmie. Chronofyziologická štúdia
Pavol Švorc, Štefan Kujaník, Imola Bračoková


Annales Historici
Prešoviensis. Anno 2005

Martin Pekár, Patrik Derfiňák (eds.)


Päťdesiate roky na slovenskej dedine.
Najťažšie roky kolektivizácie

Samuel Cambel2004

Slováci a Francúzi
v premenách času

Ján Mojdis


Sabinovská padla, historky ostali
František Šťastný


Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV za rok 2004
Martin Pekár, Patrik Derfiňák (eds.)


Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy
Štefan Šutaj (ed.)


Kirche zwischen Revolution und waldensischer Protoreformation 1. 3. Ist ein Kompromiss noch möglich?
Peter F. Barton


Dekréty Edvarda Beneša
v povojnovom období

Štefan Šutaj2003

Ročenka Katedry dejín FHPV
za rok 2003 Martin

Pekár, Patrik Derfiňák (eds.)


Príbehy starého Prešova
Peter Švorc (ed.)


Kresťanstvo v dejinách Slovenska
Mária Kohútová (ed.)


Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919 - 1939)
Peter Švorc


Komorové arytmie a poruchy pľúcnej ventilácie. Chronofyziologická štúdia
Pavol Švorc


Didaktika vlastivedy
Ján Kancír, Alena Madziková2002

Veľká politika a malé regióny
Peter Švorc, Michal Danilák, Harald Heppner (eds.)


Prešov (bulletin, skladačka, slov., nem., angl.)


Personálna bibliografia
Peter Švorc


Kirche zwischen Mission und Revolution (1024 - 1122)
Peter F. Barton


Kirche zwischen Neuaufbau und Mission (911 - 1024)
Peter F. Barton


Husárske osudy
Harald Skala


Východoslovenský slovník.
I. a II. diel

Ondrej R. Halaga


2001

Rusíni / Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia
2000

A Guide to sacred sightseeing
and ecclesiastical life of Prešov

Peter Švorc a kol.


Antonymia a stupnovateľnosť z pohľadu kontenzívnej typológie
Michal Varchola


Zbierka riešených úloh
z matematiky pre
manažmentové odbory

Anna Machalová, Dušan Mamrilla


1999

Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých
dejín 1848-1948

Peter Švorc, Ľubica Harbuľová,
a kol.


Sprievodca po slovenských archívoch / A Guide to the
Slovak Archives

Zuzana Kollárová, Jozef Hanus


Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote
Prešova Peter Švorc a kol.


Rusíni / Ukrajinci v zrkadle polstoročia, Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945
Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Mikuláš Mušinka


Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou
a Slovenským štátom

Eduard Nižňanský
1998

Rossica Slovaca VI
Michal Mikluš, Juraj Paňko (eds.)
1997

Prešov a jeho osobnosti
Edmund Hleba


A Guide to Historical Prešov
Peter Švorc a kol.


Führer durch
das historische Prešov

Peter Švorc a kol.


Sprievodca
po historickom Prešove

Peter Švorc a kol.


Obyvateľstvo Karpatskej
kotliny I

Peter Kónya, René MatlovičEtnické minority
Marián Gajdoš, Stanislav Konečný (eds.)1996

Štrbská svadba
Peter Švorc


Prešov v kresbe 
Stanislav Šalko


Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte
in der Slowakei

Karl Schwarz, Peter Švorc (eds.)


Buď verný až do smrti
Ivan Matejka, Peter Švorc (eds.)


Zakliata krajina,
Podkarpatská Rus 1918-1946

Peter Švorc
1995

The Department of History
and Archives, The Faculty
of Arts. P. J. Šafárik University

Kolektív autorov


British and American
studies programme

Teodor Hrehovčík


Spiš v kontinuite času
Peter Švorc (ed.)


1994

Bibliografia archivárov a štátneho okresného archívu v Poprade
Zuzana Kollárová


Ako písať diplomovú prácu
z histórie

Kolektív autorov


Úvod do etiky
Vasiľ Gluchman


Angažovanosť,
solidarita, zodpovednosť

Vasiľ Gluchman

1993

MUDr. Ľudovít Markušovský
a jeho doba

Peter Švorc (ed.)
1992

The Department of History
and Archives, The Faculty
of Arts. P. J. Šafárik University

Kolektív autorov (ed.)