Psychologické súvislosti vnímania bezpečia

MICHAL KENTOŠ A KOLEKTÍV

V psychológii je bezpečie základným stavebným prvkom mnohých konštruktov a teórií – od vývinových teórií cez teórie potrieb a motivácie až po hodnotové orientácie. Bezpečie je v tomto kontexte jedna z podmienok, na základe ktorej sa človek zdravo vyvíja, prekonáva prekážky a môže žiť plnohodnotný život. Paradoxne sa problematika bezpečia stáva aktuálnou až v čase jeho nedostatku, kedy jedinec pociťuje chýbajúcu kontrolu nad potenciálnym ohrozením. Absencia bezpečia následne môže viesť k psychologickým dôsledkom – k nespokojnosti, neistote a zníženej kvalite života, k sociálnym dôsledkom – zníženej solidarite, kohézii, obmedzeniu sociálnych aktivít, ako aj k zmenám na úrovni správania – obmedzenie pohybu, voľnočasových aktivít alebo životného štýlu. Bezpečie sa tak stalo predmetom záujmu výskumníkov z mnohých oblastí. Pre psychologické bádanie to predstavuje výzvu, nakoľko je výskum prežívania obáv, strachu a úzkostlivosti jej vlastnou agendou. Problematika vnímania bezpečia zahŕňa aj ďalšie psychologické konštrukty ako sebaúčinnosť, zvládanie či kognície. Z doposiaľ uskutočnených výskumov je zrejmé, že problematika vnímania bezpečia je tvorená takými sociálnymi a psychologickými dimenziami, ktoré si vyžadujú interdisciplinárny prístup a inovatívnu metodologickú invenciu. 
Cieľom predloženej monografie je analyzovať predpoklady, súvislosti, ako aj dôsledky absencie bezpečia v rozličných kontextoch a na rozličných skupinách ľudí.

OBSAH

I. KONTEXTY VNÍMANIA BEZPEČIA (Michal Kentoš)
II. SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY VNÍMANÉHO BEZPEČIA (Miroslava Bozogáňová)
III. VNÍMANIE BEZPEČIA V KONTEXTE OSOBNOSTI A IRACIONÁLNYCH PRESVEDČENÍ (Jana Fecková)
IV. VNÍMANIE BEZPEČIA VO VZŤAHU K ÚROVNI KRIMINALITY, SLEDOVANIU MÉDIÍ A DÔVERY V POLÍCIU A SÚDY (Michal Kentoš)
V. POTREBA ŠTRUKTÚRY, OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNE TENDENCIE, POSTOJE K RIZIKU A EMOCIONÁLNE PREŽÍVANIE AKO PREDIKTORY VNÍMANIA BEZPEČIA (Jozef Výrost, Juliana Ambrová, Martina Holubová)
VI. VNÍMANÉ BEZPEČIE V KONTEXTE KVALITY ŽIVOT A COPINGOVÝCH STRATÉGIÍ (Miroslava Kopaničáková)