MAĎARSKÁ MENŠINA NA SLOVENSKU V PROCESOCH TRANSFORMÁCIE
PO ROKU 1989 (IDENTITA A POLITIKA)

ŠTEFAN ŠUTAJ, MÁRIA HOMIŠINOVÁ, ZLATICA SÁPOSOVÁ, JANA ŠUTAJOVÁ

OBSAH

1. Úvod
2. Národnostné menšiny na Slovensku
3. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989

3.1 Historický vývoj
3.2 Aktuálne problémy po roku 1989
3.3 Reforma územnosprávneho členenia v Slovenskej republike 3.4
Socialnodemografická charakteristika maďarskej menšiny na Slovensku
4. Empirická reflexia sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu
4.1 Stručne o projekte výskumu
4.2 Interpretácia výskumných zistení
4.3 Identifikácia základného a výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
5. Etnicita
5.1 Etnická identita maďarskej menšiny na Slovensku
5.1.1 Hrdosť na národnosť
5.1.2 Vnímanie príslušnosti k veľkým spoločenstvám, vrátane etnických spoločenstiev
5.1.2.1 Vnímanie príslušnosti k maďarskej menšine v korelácii s ďalšími ukazovateľmi
5.1.3 Názory na vplyv etnicity na správanie
5.2 Problematika materinského jazyka a národnostného školstva
5.2.1 Identifikácia materinského jazyka (respondent a jeho rodina)
5.2.2 Jazykovo-komunikačná znalosť jazyka majority a maďarskej minority
5.2.3 Jazyková orientácia a komunikácia v situačnom kontexte (privátna a verejná sféra)
5.2.4 Identifikácia názorov na aplikovanie jazyka minorít
5.2.5 Jazyk v korelácii s ďalšími ukazovateľmi
5.2.5.1 Úloha rodiny pri upevňovaní etnicity vo vzťahu k používaniu materinského jazyka v rodine a s priateľmi
5.2.5.2 Materinský jazyk ako hodnota vo vzťahu k názorom o jeho ovládaní minoritou ako celkom
5.2.5.3 Ovládanie materinského jazyka respondentom v súvislosti s jeho používaním v neformálnom aj formálnom styku (v privátnej aj verejnej sfére)
5.2.5.4 Dôležitosť materinského jazyka vo vzťahu k etnickej identifikácii (pocitu príslušnosti) k minorite v súčasnosti a v budúcnosti
5.3 Kultúra
5.3.1 Sledovanosť masmédií, čítanie tlače
6. Politika
6.1 Základné ľudské práva a práva etnických menšín
6.2 Interetnické vzťahy – minulosť, súčasnosť a perspektívy
6.2.1 História interetnických vzťahov – názorová reflexia na potenciálne prístupy a hodnotenia historických udalostí
6.2.1.1 Slováci by sa mali Maďarom a Nemcom ospravedlniť za Benešove dekréty
6.2.1.2 Maďari by sa mali Slovákom ospravedlniť za Viedenskú arbitráž z roku 1938
6.2.1.3 K vydaniu Benešových dekrétov najviac prispela maďarská a nemecká predvojnová politika
6.2.1.4 Benešove dekréty sú dôsledkom českého a slovenského nacionalizmu
6.2.1.5 Je potrebné odškodniť Maďarov a Nemcov za škody spôsobené Benešovými dekrétmi
6.2.1.6 Benešove dekréty je potrebné zrušiť, lebo môžu negatívne ovplyvniť život aj dnes
6.2.2 Súčasné interetnické vzťahy na rôznych úrovniach (vo vnútri maďarskej menšiny, minorita vs majorita a naopak, medzi SR a ostatnými krajinami)
6.2.3 Perspektíva interetnických vzťahov
6.3 Otázky verejnej správy
6.3.1 Územnosprávne členenie
6.3.1.1 Územnosprávne členenie a uplatňovanie práv národnostných menšín na Slovensku
6.3.2 Spravovanie kultúry
6.3.3 Dôvera v inštitúcie (polícia, súdy, armáda, cirkev, štátni úradníci)
6.3.4 Angažovanosť vo verejnom živote v korelácii s ďalšími ukazovateľmi
6.3.4.1 Angažovanosť vo verejnom živote a rozhodovanie v záležitostiach kultúry menšín
6.3.4.2 Angažovanosť vo verejnom živote a základné ľudské práva a slobody
6.3.4.3 Angažovanosť vo verejnom živote a uplatňovanie práv národnostných menšín na Slovensku
6.3.4.4 Angažovanosť vo verejnom živote a dôvera v inštitúcie (polícia, súdy, armáda, cirkev, štátni úradníci)
7. Stručná sumarizácia empirických výsledkov