Naše vydavateľské služby využili tieto inštitúcie

Mesto Prešov


Mesto Košice


Obec Štrba


Mesto Spišská Belá


Mesto Spišská Stará Ves


Prešovská univerzita


Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach


Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici


Viedenská univerzita


Historická spoločnosť kráľovského
mesta Prešov, o. z.


Slovenská akadémia vied


Evanjelická cirkev a. v.


Ministerstvo vnútra SR


Internationale Consulting und Architektur ZT GmbH, Wien


Dopravný podnik
mesta Prešov