Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku
v rokoch 1929 – 1938

Milan Olejník

Po roku 1918 sa Slovensko stalo integrálnou súčasťou Československej republiky (ČSR). Popri Slovákoch obývali územie Slovenska aj viaceré národnostné minority, medzi ktorými počtom a územnou rozlohou osídlenia dominovalo maďarské obyvateľstvo. Rozhodujúca väčšina príslušníkov maďarského etnika vnímala včlenenie južného Slovenska do ČSR, kde tvorili značnú časť obyvateľstva, ako negatívum, ako geopolitickú zmenu, ktorá mala za následok ich oddelenie od materského národa a neželanú subordináciu politickým, hospodárskym a kultúrnym pomerom v novom štáte. Vďaka demokratickému charakteru republiky malo maďarské obyvateľstvo možnosť aktívne participovať na politickom dianí a voliť z viacerých politických strán. 
     Väčšina maďarského obyvateľstva, koncentrovaného najmä na juhu Slovenska, vnímala pričlenenie južného Slovenska do ČSR ako vnútené rozhodnutie proti ich vôli. Konzekventne, príslušníci maďarskej minority boli československými štátnymi a bezpečnostnými orgánmi hodnotení so značnou dávkou podozrenia. Za nelojálnu voči republike bola považovaná najmä šľachta a inteligencia. Postavenie Maďarov na Slovensku sťažovala aj politika maďarského štátu, ktorého predstavitelia, bez ohľadu na zloženie vládnych kabinetov, viac či menej otvorene odmietali povojnové usporiadanie v Európe. Trianonská mierová zmluva, v dôsledku ktorej Uhorsko stratilo dve tretiny územia, bola považovaná za akt nespravodlivosti voči maďarskému národu a s týmto názorom sa stotožnila aj väčšina príslušníkov maďarskej minority na Slovensku. Situáciu Maďarov komplikovala i skutočnosť, že prvoradým cieľom maďarskej zahraničnej politiky bola snaha nájsť cestu, ako revidovať existujúci stav a buď úplne, alebo aspoň čiastočne nastoliť status quo ante. Na Slovensku propagovanie revízie štátne orgány klasifikovali ako trestný čin. Politickí predstavitelia maďarskej opozície preto neodmietali existenciu ČSR ako takú, ale zamerali sa na kritiku jednotlivých aspektov postavenia maďarskej menšiny.

ÚVOD
I. Prehľad politického vývoja a vzájomných vzťahov Krajinskej kresťansko-sociálnej strany a Maďarskej národnej strany v prvom decéniu Československej republiky

II. Na ceste k zjednoteniu – vzťah Krajinskej kresťansko-sociálnej strany a Maďarskej národnej strany od volieb v roku 1929 do leta 1936

III. Zjednotená maďarská strana v posledných troch rokoch existencie Československej republiky