HISTORIOGRAFIA NA SLOVENSKU V KONTEXTE SPOLOČENSKÉHO VÝVINU
V 19. A 20. STOROČÍ

MAREK HAVRILA, SLÁVKA OTČENÁŠOVÁ (EDS.)

Základný výskum dejín slovenskej historiografie sa nezaobíde bez komplexnej analýzy vnútorného vývinu historickej vedy, ako aj jej vplyvu na celkový rozvoj politického, spoločenského a kultúrneho života na Slovensku. Problematiku historiografie nemožno dôsledne skúmať bez pochopenia jej pôsobenia v podmienkach politicko-mocenských štruktúr. Vychádzajúc z osobitostí vývinu modernej slovenskej historiografie, je potrebné zvýrazniť relevantnosť takýchto úvah o konkrétnych formujúcich faktoroch historiografie.

OBSAH:

OTČENÁŠ, M.: Slovenská historiografia v druhej polovici 19. storočia v meniacich sa spoločenských podmienkach
HAVRILA, M.: Slovenská spoločnosť v rokoch 1945 - 1968 v kontexte vývinu historickej vedy na Slovensku
LIPKA, M.: Historická veda v spoločenských interakciách na Slovensku v rokoch 1968 - 1989
OTČENÁŠOVÁ, S.: Spoločenský a historiografický rozmer učebníc dejepisu (k niektorým aspektom významu dejepisného vyučovania a tvorby učebníc dejepisu)

Výberová personálna bibliografia prof. PhDr. Michala Otčenáša, CSc.