ROČENKA KATEDRY HISTÓRIE FAKULTY HUMANITNÝCH VIED
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 2006

OBSAH

ALBERTY, J.: Na čo si spomínam
SNOPKOVÁ, B.: Doc. PhDr. Valéria Chromeková, CSc. – personálna bibliografia
RAGAČ, R.: Stredoveký hrádok v Dúbravici
TOMEČEK, O.: Počiatky drevorubačských a uhliarskych osád na území obce Motyčky
KUNEC, P.: Bojovník za slobodu alebo dobrodruh? Pobyt a aktivity Mórica Augusta Beňovského v Spojených štátoch amerických v roku 1782
NAKAZAWA, Tatsuya: Slovenská politická myšlienka počas revolúcie v roku 1848 z hľadiska štátoprávnych dejín
HOLEC, Roman- PÁL, Judita: Štyri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emanuel Péchy)
ZUBKO, P.: Slováci na maďarskom území Abovskej a Zemplínskej stolice (18. stor.-1. ½ 20. stor.)
KMEŤ, M.: Poznámky k miestu Michala Žilinského v kontexte slovenských národných dejín
JURČIŠINOVÁ, N.: Podiel odborov Českoslovanskej jednoty na rozvíjaní česko-slovenských kultúrnych vzťahov (1896-1914)
DONČOVÁ, A.: Problematika včleňovania južných oblastí Slovenska do ČSR na príklade územia okresu Veľký Krtíš
PECNÍK, M.: Peripetie Kremnickej mincovne v prvej polovici 20. storočia
UHRIN, M.: Výzbroj povstaleckého poľného delostrelectva
ŠIŠJAKOVÁ, J.: Protižidovské prejavy na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945-1948) a ich podoba v oblasti severozápadného Slovenska
HALCZAK, B.: Próby przebicia się oddziałów UPA z Polski przez terytorium Czechosłowacji do Niemiec w 1947 r.
В’ЯТРОВИЧ, B.: Чехословаччина очима українських повстанців 1945-1948
ŠMIGEĽ, M. – MIČKO, P.: K problematike utečeneckých vĺn na Slovensko v rokoch 1944-1946
BOROŃ, P.: „Hic ritus etsi visus est nonnullis ridiculosus” – Obrzędy intronizacyjne u Słowian
JEŽEK, V.: Racionalismus a humanismus v tvorbě a životě byzantského autora Michaela Psella
NAGY, I.: Machiavelli a Erazmus Rotterdamský – jeden konfrontačný pohľad na dvoch humanistov v kontexte Európy prvej tretiny 16. storočia
SCHÖNHERR, K.: Nepriateľstvo cisára Maximiliána II. a sultána Süleymana (1564-1566)
RODAN, K.: Heinrich Caesar Weeber (1811-1891), průkopník v oboru lesnictví a tvůrce prvních schematismů
KNOB, S.: Výluky v rakouské části Habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století
LÁBAJ, Ľ.: Július Botto, život historika
DANIŠ, M.: Branislav Varsik v kontexte všeobecných dejín na Slovensku
KARCOL, M.: Slovenská historiografia o židovskej otázke na Slovensku v rokoch 1938-1939
LISKOVÁ, H. – ALBERT, T.: Niektoré teoretické a praktické aspekty vyučovania latinského jazyka ako spoločného základu
FREMAL, K.: Niekoľko polemických poznámok k obrazu SNP v najnovšej knihe Sergeja Čujeva
KOŽIAK, R.: Conventus episcoporum ad ripas Danubii, a. 796 ako prameň k počiatkom franských misií na strednom Dunaji
SCHWARC, M. – HOLÁK, M.: Politické pomery na Slovensku pred voľbami do Snemu Slovenskej krajiny pohľadom viedenskej SD
SYRNÝ, M: Zápisnica o výsluchu Júliusa Ďuriša na ústredni Štátnej bezpečnosti
MARTULIAK, P.: Remeslo a ľudová výroba v novohradskom Podjavorí
KMEŤ, M.: Hodžovská pozostalosť v Múzeu Michala Munkácsyho v Békešskej Čabe
ZACHAR, J. – MÁCELOVÁ, M.: Archeologické výskumy v Banskej Bystrici v roku 2006
KOLLÁR, Š.: Niektoré princípy tvorby a realizácie prezentačného marketingu múzeí
MÁCELOVÁ, M.: Muzealizácia v súčasnej spoločnosti a poslanie muzeológie