EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (ESS) 4. KOLO NA SLOVENSKU

JOZEF VÝROST A KOL.

Fakt kultúrnej diverzity Európy predstavuje pre sociálne vedy permanentnú výzvu a súčasne prirodzené laboratórium pre štúdium, vyžadujúce si multidisciplinárny prístup, t. j. účasť čo najširšieho okruhu sociálnych vied, od ekonomických vied, politológie, cez sociológiu, psychológiu až po historické vedy a sociálnu antropológiu. Porozumenie podstate a dôsledkom rozdielov v ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej štruktúre krajín integrujúcej sa Európy sa v tomto kontexte chápe ako nevyhnutná podmienka pre efektívne riadenie prebiehajúcich sociálnych procesov tak zo strany národných, ako aj celoeurópskych orgánov a zainteresovaných inštitúcií.

Publikácia, ktorú predkladáme verejnosti, vznikla ako produkt riešenia projektu Európska sociálna sonda (European Social Survey) a je v našich podmienkach treťou publikáciou tohto druhu (Výrost a kol., 2006, Výrost a kol., 2008). ESS predstavuje dnes už etablovaný medzinárodný celoeurópsky projekt. Opakované merania dávajú možnosť postihnúť vybrané aspekty spoločenského, politického a kultúrneho života v účastníckych krajinách v 10-ročnej perióde.V edícii Európska sociálna sonda (ESS)
už doposiaľ vyšli: