CHRBTOM K HORÁM. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov

Paul Robert Magocsi

Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre dejín, Katedre politických vied a je tiež vedúcim katedry ukrajinistických štúdií Torontskej univerzity. Je medzinárodne uznávaným odboníkom pre vedné odbory História východnej a strednej Európy, Nacionalizmus, História Ukrajiny, Slovanská a východoeurópska imigrácia v USA, Karpatorusinistické štúdie. Jeho vedeckú kariéru reprezentuje súpis viac než 700 publikácií z viacerých vedných disciplín – histórie, bibliografie, jazykovedy, kartografie, politických vied.
Kniha popredného amerického historika a jedného z najväčších odborníkov na dejiny východných Slovanov univ. profesora P. R. Magocsiho zachytáva v prehľadnej forme dejiny karpatských Rusínov. Tie sú rozložené do 35 kapitol, obohatené o mapy daných historických reálií, náčrty, obrazy i dobové fotografie približujúce svet Rusínov žijúcich severne i južne od hrebeňov Karpát. Kniha je písaná pútavým jazykom a jasne približuje a vysvetľuje peripetie vývoja rusínskeho obyvateľstva až do súčasnosti. Obohatená je o esejistický prehľad literatúry zaoberajúcej sa dejinami karpatských Rusínov.

OBSAH:

1 Karpatskí Rusíni a územie Karpatskej Rusi
Geografia obyvateľstva
Fyzická geografia

2 Karpatská Rus v predhistorickom období
Prvé osídľovanie
Doba železná a Kelti
Rímska ríša a Dákovia

3 Slovania a ich príchod do Karpát
Huni a sťahovanie národov
„Honba za poznaním“ o pôvode národov
Slovania a Karpatská Rus
Bieli Chorváti a Avari 

4 Formovanie štátov v strednej Európe
Pax Romana a Byzantská ríša
Veľká Morava
Svätí Cyril a Metod
Maďari a Maďarsko
Vznik Poľska
Kyjevská Rus 

5 Karpatská Rus do raného 16. storočia
Formovanie Uhorského kráľovstva
Mongolsko-tatársky vpád a reorganizácia Uhorska
Valašská kolonizácia
Králi, šľachta a implementácia nevoľníctva
Poľsko: administratívna a socioekonomická štruktúra
Pád Carihradu a úpadok pravoslávia 

6 Reformácia, protireformácia a Karpatská Rus
Osmanská ríša v strednej Európe
Protestantská reformácia Katolícka protireformácia
Poľsko a cirkevná únia
Sedmohradsko a cirkevná únia v Uhorsku 

7 Návrat Habsburgovcov do Karpatskej Rusi
Rákociho „boj za oslobodenie“
Transformácia Karpatskej Rusi habsburským Rakúskom
Báčskosriemski vojvodinskí Rusíni
Poľsko a haličsko-lemkovský región 

8 Habsburská reforma a jej dopad na karpatských Rusínov
Reforma Márie Terézie a Jozefa II.
Uniati/gréckokatolíci a osvietenstvo v Karpatskej Rusi
Karpatskí Rusíni sa stávajú historickým národom 

9 Revolúcia v roku 1848 a karpatskorusínske národné prebudenie
Mnohonárodná rakúska ríša
Nacionalizmus v Uhorsku
Revolúcia v rakúskych krajinách a Uhorsku
Karpatskorusínske národné prebudenie: politika
Karpatskorusínske národné prebudenie: kultúra 

10 Karpatská Rus v Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1868 – 1914
Dualistická monarchia a rakúsky parlamentarizmus
Pátranie po národnej identite obyvateľov Karpatskej Rusi
Národné prebudenie v lemkovskom regióne
Uhorsko a jeho maďarizačná politika
Karpatskí Rusíni a národné prežitie
Socioekonomický vývoj 

11 Karpatskorusínske diaspóry pred 1. svetovou vojnou
Migrácia do Sriemu, Banátu a Báčky
Emigrácia do Spojených štátov amerických
Rusínskoamerické náboženské a svetské organizácie
Odmietnutí gréckokatolíci a „návrat“ k pravosláviu
Z „Ruténov“ sa stávajú Uhrorusíni (maďarskí Rusíni), haličskí Rusi a haličskí Ukrajinci
Rusínski Američania a medzinárodná politika 

12 Karpatská Rus počas 1. svetovej vojny (1914 – 1918)
Zánik civilizovanej Európy
Karpatská Rus a 1. svetová vojna
Boj proti karpatskorusínskym civilistom
Maďarizácia dosahuje vrchol 

13 Koniec starého a vznik nového poriadku (1918 – 1919)
Národné sebaurčenie a socialistická revolúcia
Politická mobilizácia rusínskych Američanov
Politická mobilizácia v karpatskorusínskej domovine
Ruská krajna – autonómna časť Maďarska
Ukrajinská voľba
Karpatskí Rusíni na medzinárodnej scéne 

14 Podkarpatská Rus v medzivojnovom Československu (1919 – 1938)
Československo a „Rusíni na juh od Karpát“
Hranice a otázka autonómie
Maďarský iredentizmus
Politický život
Socioekonomický vývoj
Vzdelávanie a kultúra
Cirkvi a náboženská otázka
Národnostná a jazyková otázka 

15 Prešovský región na Slovensku v medzivojnovom období (1919 – 1938)
Hranice, školy a sčítania ľudu
Karpatskí Rusíni a Slováci
Socioekonomický vývoj
Vzdelávanie
Náboženská otázka
Národnostná otázka a kultúrny vývoj 

16 Lemkovský región v medzivojnovom Poľsku (1919 – 1938)
Poľsko, ukrajinský problém a lemkovský región
Socioekonomické postavenie lemkovských Rusínov
Náboženská a občianska činnosť
Lemkovskorusínske národné prebudenie 

17 Karpatskorusínske diaspóry v medzivojnových rokoch (1919 – 1938)
Rumunsko a Maďarsko
Juhoslávia – Vojvodina
Spojené štáty americké 

18 Ďalšie národy Podkarpatskej Rusi
Maďari
Židia
Nemci
Rumuni, Slováci a Rómovia/Cigáni
Rusi, Ukrajinci a Česi 

19 Autonómna Podkarpatská Rus a Karpatská Ukrajina (1938 – 1939)
Boj o autonómiu počas medzivojnových rokov
Nacistické Nemecko a Mníchovská dohoda
Autonómna Podkarpatská Rus
Od Podkarpatskej Rusi po Karpatskú Ukrajinu
Alternatívy k ukrajinskej orientácii
Cesta Karpatskej Ukrajiny k „nezávislosti“ 

20 Karpatská Rus počas 2. svetovej vojny (1939 – 1944)
Nacistické Nemecko a jeho vízia nového usporiadania Európy
Lemkovský región v nacistickom Nemecku
Karpatskí Rusíni v slovenskom štáte
Podkarpatská Rus v Maďarsku
Vyvrcholenie rusínskej národnej orientácie
Opozícia voči maďarskej nadvláde 

21 Karpatská Rus v prechodnom období (1944 – 1945)
Sovietska armáda a ukrajinskí vlasteneckí partizáni
Rusínski/lemkovskí Američania a vojna v Európe
Sovietske „oslobodenie“ Podkarpatskej Rusi
Zakarpatská Ukrajina a „znovuzjednotenie“
Československo sa podvoľuje sovietskej nadvláde
Nové Poľsko a deportácia Lemkov: 1. fáza 

22 Podkarpatská Rus/Zakarpatsko v Sovietskom zväze (1945 – 1991)
Podkarpatská Rus sa stáva sovietskym Zakarpatskom
Sovietsky spoločensko-politický model
Nútená kolektivizácia a industrializácia
Nové národy Zakarpatska
Zrevidovanie minulosti a nakladanie s „nepriateľmi ľudu“
Rozpad gréckokatolíckej cirkvi
Nová sovietska spoločnosť v Zakarpatsku 

23 Prešovský región v povojnovom a komunistickom Československu (1945 – 1989)
Povojnová politika: Ukrajinská národná rada
Populačné zmeny v Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA)
Komunistické Československo podľa sovietskeho modelu
Ukrajinizácia karpatských Rusínov
Pražská jar a znovuzrodenie karpatských Rusínov
Politická konsolidácia na sovietsky spôsob a opätovná ukrajinizácia
Socioekonomické úspechy a národná asimilácia 

24 Lemkovský región a lemkovskí Rusíni v komunistickom Poľsku (1945 – 1989)
Zrekonštituované a zreorganizované Poľsko
Deportácia Lemkov: 2. fáza
Gréckokatolícki a pravoslávni Lemkovia
Lemkovia ako Ukrajinci 

25 Staré a nové karpatskorusínske diaspóry (1945 – 1989)
Sovietska Ukrajina (Halič a Volyň)
Československo (Čechy a Morava)
Rumunsko (banátsky a marmarošský región)
Juhoslávia (Vojvodina a Sriem)
Spojené štáty americké 

26 Revolúcie v roku 1989
Transformácia a zánik Sovietskeho zväzu
Koniec komunistickej nadvlády v strednej Európe
Karpatskí Rusíni si opäť presadzujú svoju existenciu
Jeden národ napriek medzinárodným hraniciam
A opäť otázka autonómie 

27 Postkomunistické Zakarpatsko – Ukrajina
Nenaplnené politické očakávania
„Rusínska otázka“ na Ukrajine
Karpatskí Rusíni v medzinárodnom kontexte
Socioekonomická situácia
Neúspešné alebo neúplné národné hnutie?
Tradičná náboženská a svetská kultúra 

28 Postkomunistický prešovský a lemkovský región – Slovensko a Poľsko
Nežná revolúcia v Československu
Sčítania ľudu potvrdzujú národnosti
Nezávislé Slovensko a Európska únia
Karpatskí Rusíni potvrdzujú svoju existenciu v prešovskom regióne
Gréckokatolícka cirkev: pozitívny či negatívny faktor?
Národnostné presadenie a asimilácia
Tri lemkovské komunity v Poľsku
Lemkovskí Rusíni či lemkovskí Ukrajinci?
Pôvab poľskej asimilácie 

29 Ďalšie karpatskorusínske komunity po revolúciách v roku 1989
Ukrajina
Česká republika
Maďarsko
Rumunsko
Juhoslávia – Srbsko a Chorvátsko
Spojené štáty americké Kanada 

30 Karpatská Rus – skutočná či pomyselná?
Karpatská Rus: realita či idea?
Karpatská Rus za hranicami Karpatskej Rusi
Nepriatelia ako priatelia
Hnutie žien a mládeže
Vzdelanie a národné sebavedomie