Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky

MARIÁN GAJDOŠ, STANISLAV KONEČNÝ

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 žilo na území Slovenskej republiky 5 397 036 obyvateľov, z ktorých sa 4 352 775, t. j. 80,7 %, považovalo za Slovákov. Hoci národnostná štruktúra v mnohých európskych štátoch býva aj omnoho pestrejšia a podiel etnických menšín na celkovom počte obyvateľstva je často výrazne vyšší, predsa národnostné zloženie obyvateľstva Slovenska nesporne má niektoré znaky, ktoré niekedy môžeme vnímať ako určité špecifiká. Okrem početnej a kompaktne žijúcej maďarskej menšiny, ktorá vznikla pri kreovaní československého štátu, a zlomkov, ktoré zostali po vypovedanej nemeckej či decimovanej židovskej minorite, je jedným z nich aj otázka dlhodobo prebiehajúceho a veľmi často skoro neriešiteľného sporu o etnicitu v podstate už autochtónneho východoslovanského obyvateľstva na severovýchode Slovenska, dnes hlásiaceho sa k rusínskej alebo k ukrajinskej národnosti.

OBSAH

I. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE PODMIENKY ŽIVOTA MENŠINY
II. POLITICKÉ ASPEKTY POSTAVENIA A VÝVOJA MENŠINY
III. NÁRODNOSTNÁ KULTÚRA V IDEOVÝCH TURBULENCIÁCH OBDOBIA