ROČENKA ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 9

OBSAH:

Ľ. Harbuľová: K päťdesiatročnej tradícii Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
P. Švorc: Michal Otčenáš – historik, básnik, organizátor

ŠTÚDIE
Marián Vizdal – Anton Karabinoš: Archeologický výskum polykultúrnej lokality v Ražňanoch v roku 2009
Marcela Domenová: Cirkev, praktizovanie viery a prešovské oltárne bratstvá v období stredoveku
Annamária Kónyová: Kalvínska reformácia v Poľsku
Peter Kónya: Mestečko Sobrance v 16. – 17. storočí
Martin Javor: Slobodomurári na Spiši
Patrik Kunec: Dva konštitučné programy vodcov povstania dekabristov. Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa
Darina Vasiľová: Štúdium na Právnickej akadémii Prešovského kolégia
Potiského dištriktu evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku v rokoch 1850 – 1878
Nadežda Jurčišinová: Zameranie činnosti slovenského spolku Detvan
v Prahe (1882 – 1914)
Libuša Franková: K osobnostiam literárneho a spoločensko-osvetového života
v Prešove v kontexte prelomových udalostí v roku 1918
Patrik Derfiňák: Cemjata – z histórie prešovských prímestských kúpeľov
Ján Džujko: 28. október 1918 – medzník vo vývoji slovenského novinárstva
(Slovenská tlač vychádzajúca v Prešove)
Peter Kovaľ: Podiel gréckokatolíckej cirkvi v Prešove na multietnickom
charaktere mesta v druhej polovici 30. rokov a začiatku 40. rokov
Martin Pekár: Vývoj politických a správnych pomerov v Prešove
v rokoch 1938 – 1945

ROZHĽADY
Leoš Jeleček: Environmentální dějiny: jejich vznik, konceptualizace
a institucionalizace (USA, Evropa a svět)
Karin Fábrová: Súpis prameňov k pôsobeniu politickej emigrácie z Ruska
na území medzivojnového stredného Slovenska

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA
Martin Ďurišin: Štátoprávny charakter Slovenskej republiky rád v roku 1919
Ivana Škulecová: Organizácia a vnútrospolkové pomery v Živene
v rokoch 1918 – 1939

KRONIKA
RECENZIE
GLOSY