PROTIHABSBURSKÉ STAVOVSKÉ POVSTANIA A ICH VPLYP NA VÝVOJ POHRANIČNÝCH REGIÓNOV SLOVENSKA A MAĎARSKA V 17. STOROČÍ

ŠTEFAN ŠUTAJ (EDS.)

OBSAH:

Géza PÁLFFY: Pohľady na habsbursko-uhorské vzťahy v 16. - 17. storočí v maďarskej historiografii
Peter KÓNYA: K príčinám vstupu hornouhorských slobodných kráľovských miest do povstania Františka II. Rákociho ( na príklade Prešova, Bardejova a Sabinova)
Teréz OBORNI: Sedmohradské pozadie protihabsburských ťažení Gabriela Betlena
Ivan MRVA: Proti habsburské povstania a emancipácia národností Uhorska
Sándor GEBEI: Otec a syn, habsburská politika Juraja I. a Juraja II. Rákociho
Balázs SUDÁR: Paša Iskender a protihabsburské výpravy Gabriela Betlena
Vladimír SEGEŠ: Hlavné črty vojenstva v období protihabsburských povstaní
István CZIGÁNY: Armáda Uhorského kráľovstva v proti habsburskom hnutí
Eduard LUKÁČ: Školstvo na Slovensku v storočí protihabsburských povstaní
János KALMÁR: Výchova vysokej šľachty v hornom Uhorsku v 17. storočí
Milica BODNAROVA: Protihabsburské povstania a vývin konfesionálnych pomerov na Slovensku v prvej polovici 17. storočia
Ildikó LANDGRAF: Postava Františka II. Rákociho v maďarskej ústnej historickej tradícii
Kálmán MÉSZÁROS: Hornouhorskí župani počas národnooslobodzovacieho boja Františka II. Rákociho