EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (ESS) 6. KOLO NA SLOVENSKU

Jozef Výrost a kol.

Fakt kultúrnej diverzity Európy prestavuje pre sociálne vedy permanentnú výzvu a súčasne prirodzené laboratórium pre štúdium, ktoré si vyžaduje multidisciplinárny prístup, t. j. účasť čo najširšieho okruhu sociálnych vied, od ekonomických vied, politológie, cez sociológiu, psychológiu až po historické vedy a sociálnu antropológiu. Porozumenie podstate a dôsledkom rozdielov v ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej štruktúre krajín integrujúcej sa Európy sa v tomto kontexte chápe ako nevyhnutná podmienka pre efektívne riadenie prebiehajúcich sociálnych procesov tak zo strany národných, ako aj celoeurópskych orgánov a zainteresovaných inštitúcií.

Publikácia Európska sociálna sonda (ESS) 6. kolo na Slovensku vznikla ako produkt riešenia projektu Európska sociálna sonda (European Social Survey, skratkou ESS) a je v našich podmienkach piatou publikáciou tohto druhu (Výrost a kol., 2006, Výrost a kol., 2008, Výrost a kol., 2010, Výrost a kol., 2012).

OBSAH:

I. PROJEKT EURÓPSKA SOCIÁLNA SONDA (European Social Survey, ESS)
Jozef Výrost

II. Údaje o slovenskom respondentovi a je ho rodine v 6. kole ESS
Mária Homišinová

III. O SUBJEKTÍVNEJ POHODE SLOVÁKOV V EURÓPSKOM KONTEXTE
Denisa Fedáková

IV. VNÍMANIE DEMOKRACIE EURÓPANMI
Jozef Výrost

V. RÔZNE TYPY RODÍN V EURÓPE. ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO a MIMOPRACOVNÉHO ŽIVOTA
V RÔZNYCH TYPOCH RODÍN: TRENDY A KORELÁTY
Daniela Husovská, Viera Lehotská, Katarína Naser

VI. VNÍMANIE SOCIÁLNEJ DISKRIMINÁCIE V KONTEXTE SOCIÁLNYCH IDENTÍT
Mária Homišinová

VII. ATRIBÚTY VNÍMANIA BEZPEČIA
Miroslava Bozogáňová, Michal Kentoš, Miroslava Kopaničáková, Jana TomkováV edícii Európska sociálna sonda (ESS)
už doposiaľ vyšli: