ROČENKA KATEDRY HISTÓRIE FAKULTY HUMANITNÝCH VIED
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 2008

OBSAH:

Články
ALLMANOVÁ, L.: Vnútorná úprava hrobov z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska
MÁCELOVÁ, M.: Prehľad bádania o včasnostredovekom osídlení Zvolenskej kotliny
TOMEČEK, O.: Osídlenie Zvolenskej kotliny od 13. do polovice 19. storočia – stav a perspektívy výskumu
KALHOTKOVÁ, E.: Hans Dernschwam a jeho dielo „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien“ (1553/55)
LISKOVÁ, H.: Mesto Banská Bystrica (jeho vznik, remeslá, počiatky banskej ťažby, obchod a správa mesta) v dielach kronikárov a vybraných historikov z obdobia 17. storočia až po súčasnosť
SZIRÁCSIK, É.: Osídľovanie koháryovských majetkov v Novohradskej a Hevešskej stolici do roku 1718
RAČKO, P.: Vývoj členskej základne zborov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Banskej Bystrici a Zvolene od prijatia Tolerančného patentu do polovice 19. storočia
JAVOR, M.: Sociálna štruktúra slobodomurárskeho hnutia v Habsburskej monarchii v 18. storočí (na príklade lóží v Bratislave a Banskej Štiavnici)
KISS, L.: Každodenné jedlá – národné predsudky v reformnej dobe
KMEŤ, M.: Adolf Pecháň ako popularizátor histórie
FIŠER, Z.: Martin Čulen a jeho vztahy s Aloisem Vojtěchem Šemberou
MARTULIAK, P.: Roľnícke úverové družstvá v dejinách Slovenska a Slovákov a ich vývoj od zavedenia korunovej meny do 2. svetovej vojny
DERFIŇÁK, P.: Z minulosti Židovského úverného družstva pre Prešov a okolie (1923-1941)
PECNÍK, M.: Osobitosti vývoja peňažného obeživa Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945
MIČKO, P.: Medzinárodný platobný styk a zahraničný obchod 1. Slovenskej republiky v rokoch 1939-1944
ŠIŠJAKOVÁ, J.: Reflexie povojnového antisemitizmu na Slovensku (1945-1947) v dobovej slovenskej tlači
NOCIAROVÁ, A.: Banderovci a slovenská spoločnosť v rokoch 1947-1948

Rozhľady
RYWIKOVÁ, D.: Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
SKŘIVAN, A.: Rakousko-uherský export do Číny
ЯНОВСКИЙ, O. A.: Адаптация интеллигенции к условиям «построения социализма» в Беларуси (1920-1930-е годы)
МЕНЬКОВСКИЙ, В. И.: История советской семьи 1930-х гг в исследованиях Ш. Фицпатрик

Muzeológia a kultúrne dedičstvo
KOLLÁR, Š.: Marketing a manažment zbierkového fondu múzea
LESNÍK, D.: Múzeum SNP a moderný marketing

Materiály z medzinárodnej konferencie "Funkcie, podoby a obrazy mestského národného centra v 19. storočí a národná identita" , ktorá sa konala na pôde FHV UMB v Banskej Bystrici v dňoch 20. a 21. novembra 2008
ŠKVARNA, D.: Úvodné slovo

Mestské národné centrum medzi projektom a skutočnosťou
ŠKVARNA, D.: Od hľadania mestského centra k hlavnému mestu Slovenska
KODAJOVÁ, D.: Úvahy slovenských národovcov o význame mestských centier
KOVÁČOVÁ, A.: Slovenská spoločnosť v hlavnom meste Uhorska v období dualizmu

Príklady regionálnych národných centier
LÁBAJ, Ľ.: Revúca ako centrum národného života v 60. rokoch 19. storočia a strata tohto atribútu na konci storočia
FUZÁK, P.: Spolkový život v Liptovskom Svätom Mikuláši v 19. storočí
DONČOVÁ, A.: Lučenec ako regionálne národné centrum na začiatku 20. storočia
KMEŤ, M.: Špecifiká dolnozemských agrárnych miest ako mestských centier v multietnickom prostredí
GOMBOŠ, J.: Slovenská Čaba v 19. storočí
MELANOVÁ, M.: Průmyslové město německým národním centrem – přednosti a limity. Příklad severočeského Reichenbergu – Liberce
Symbolika mestských národných centier
PETRBOK, V.: Praha mezi mýtem a historií. I. Město jako symbol
RANDÁK, J.: Praha mezi mýtem a historií. II. Město jako veřejný prostor
KISS SZEMÁN, R.: Zmeny národnopolitických a estetických paradigiem
v slovenskej literatúre 19. storočia. Budapešť – Turč. Sv. Martin – Praha
MACHO, P.: Poznámky k procesu premenovávania ulíc a námestí v Trnave (1918-1924)

Recenzie
KRŠKO, J.: Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica, 2008. (Pavol Maliniak)
ROMSICS, I.: Parížska mierová zmluva z roku 1947. Bratislava, 2008. (Marek Danko)
STRÁNSKÝ, Z., Z.: Archeologie a muzeologie. Brno, 2005. (Marcel Lalkovič)

Správy
Medzinárodná vedecká konferencia
Sporné otázky spoločných dejín / A közös történelem vitás kérdései, Jáger / Eger 5.-6. novembra 2008 (Miroslav Kmeť - Patrik Kunec)
„Rozlúčka s korunou“ (Andrea Nociarová)