SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY 1938 – 1945 V DOKUMENTOCH I.
(SLOWAKISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN 1938 – 1945 IN DOKUMENTEN I.)

EDUARD NIŽŇANSKÝ (ED.)

Predstavujeme Vám prvý diel (1174 strán) dokumentov bilingválnej edičnej rady Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch. Tento prvý zväzok sa zaoberá obdobím 1938 – 1941 (Od Mníchova k vojne proti ZSSR). Slovensko-nemecké vzťahy z obdobia 1938 – 1945 chceme priblížiť prostredníctvom základných politických, hospodárskych a vojenských dokumentov. Isteže aj naša edícia predstavuje len výber dokumentov. Dúfame však, že prostredníctvom tejto edície laická i profesionálna verejnosť získa lepšiu predstavu o slovensko-nemeckých vzťahoch v danom období. Edícia vychádza predovšetkým z prameňov nemeckej provenience. Toto je dané najmä zachovanosťou historických prameňov v archívoch.

Druhý pripravovaný diel sa bude venovať obdobiu 1941 – 1945 (Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945).