POVOJNOVÉ MIGRÁCIE A VÝMENA OBYVATEĽSTVA
MEDZI ČESKOSLOVENSKOM A MAĎARSKOM

ZLATICA SÁPOSOVÁ,ŠTEFAN ŠUTAJ (EDS.)

Jedným z dôvodov nášho záujmu o výmenu obyvateľstva bola aj skutočnosť, že problematike výmeny obyvateľstva bola venovaná pozornosť predovšetkým ako problému týkajúceho sa presídľovania obyvateľstva maďarskej národnosti z Československa do Maďarska. Osudy slovenských presídlencov z Maďarska zostávali väčšinou iba na okraji záujmu výskumníkov. Naším cieľom je prehĺbiť historický výskum a venovať sa aj získaniu spomienok posledných pamätníkov, presídlencov. Považujeme to za dôležitú súčasť výskumnej úlohy.

 

OBSAH:

Štefan Šutaj: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – migrácie a Slovensko –
výskum a výsledky

I. HISTORICKÉ KONTEXTY A TEORETICKÉ OTÁZKY VÝSKUMU MIGRÁCIÍ V 20. STOROČÍ
René Petráš: K problémům právní terminologie v národnostní otázce
Jana Šutajová: Národnostná politika
René Petráš: Mezinárodní právo a transfery obyvatelstva po druhé světové válce
Michal Šmigeľ – Miroslav Kmeť: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte druhej svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov)
Stanislav Konečný: Migrácia a národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska
Milan Olejník: Vplyv politických zmien na etnickú identitu slovenského a maďarského obyvateľstva Slovenska v prvej polovici 20. storočia (roky 1918 – 1948)

II. VÝMENA OBYVATEĽSTVA MEDZI ČESKOSLOVENSKOM A MAĎARSKOM 1946 – 1948
Jaroslav Vaculík: K výměně obyvatelstva mezi Maďarskem a Československem
Kugler József: A szlovákiai (felvidéki) magyarság második világháború utáni jogfosztásának kérdése, illetve a lakosságcsere az elmúlt félévszázad magyar (magyarországi) történetírásában, emlékeztében
Timea Veresová: Migrácie obyvateľstva po druhej svetovej vojne v maďarskej historiografii
Jozef Beňa: Maďarský štát a štátne občianstvo Maďarov na Slovensku v rokoch 1945 – 1948
Rastislav Karaba: Postoj katolíckej cirkvi k výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a k umiestňovaniu presídlencov do Čiech a na Moravu v rokoch 1946 – 1948
Helena Grežďová: Činnosť Československej presídľovacej komisie v Budapešti
Soňa Gabzdilová: Oblastné úradovne osídľovacieho úradu v regióne východného Slovenska
Zlatica Sáposová: Sťažnosti Slovákov k výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v dokumentoch MZV ČR

III. ETNOGRAFICKÉ KONTEXTY VÝSKUMU VÝMENY OBYVATEĽSTVA MEDZI ČESKOSLOVENSKOM A MAĎARSKOM
Ján Botík: K výskumu procesov sociálnej a kultúrnej adaptácie reemigrantov v krajine ich pôvodu
Magdaléna Paríková: Orálna história a možnosti jej využitia pri skúmaní etnokultúrnych procesov (Analýza výsledkov etnologického výskumu v prostredí presídlencov na južnom Slovensku)