Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky

Marcela Domenová, Drahoslav Magdoško (Eds.)

OBSAH

Miloslava Bodnárová – Štefan Šutaj: Ferdinand Uličný – osemdesiatročný

Ferdinand Uličný: Moje vzťahy k archívnictvu a dejinám Slovenska

Richard Marsina: Staré Slovensko a slovenská historiografia

Ladislav Tajták: Historický obraz Šariša v slovenskej a maďarskej dobovej historiografii a spisbe

Ivan Chalupecký: K otázke cirkevných archívov na Slovensku 

Ján Košťálik: Zemplín v kontexte historicko-geografických poznatkov 

Ladislav Olexa – Ján Rákoš: Archeologický výskum pri Kostole sv. Mikuláša v Nižnej Myšli 

Július Bartl: Svätopluk – knieža alebo kráľ? 

Vladimír Rábik: Villam locare et congregare. Lokačné listiny sídlisk na východnom Slovensku v stredoveku 

Miloš Marek: Slovenské miestne názvy v kontexte kancelárskej praxe stredovekého Uhorska 

Leon Sokolovský: Pečate a znaky spoločenstiev spišských Sasov 

Martin Šandera: Bratřické hnutí na Slovensku v plánech a aktivitách českého krále Jiřího z Poděbrad 

Stanisław A. Sroka: Každodenný život uhorských študentov na Krakovskej univerzite v stredoveku 

Henrieta Žažová: Stredoveká sakrálna architektúra v strednom Honte – donátori, vlastníci a ich kultúrne dedičstvo 

Andrej Szeghy: Kde presne ležala obec Scinthe (Sinka)? Krátka štúdia k lokalizácii zaniknutej obce 

Ferdinand Uličný ml.: Výsadné listiny pre Prešov do konca 14. storočia 

Martin Štefánik: Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxemburského 

František Žifčák: Zo stredovekých dejín Spišskej Novej Vsi 

Drahoslav Magdoško: K pôvodu pravidiel pre košickú mestskú radu z roku 1404 

Mária Fedorčáková: Predstavitelia mestských elít v Bardejove a ich pôsobenie v samosprávnych orgánoch mesta v 15. storočí 

Miroslav Čovan: Stredoveká a ranonovoveká paleografia Šariša na príklade epigrafických pamiatok 

Gabriel Szeghy: Mestské obranné a bezpečnostné zložky v Košiciach v 17. – 18. storočí. Sonda do obrannej štruktúry Košičanov na základe písomností v Archíve mesta Košice 

Bernadeta Fabová: Kanonické vizitácie – prameň výskumu stavu farností v oblasti Abovsko-turnianskej župy v 18. storočí 

Alena Mišíková: Hospodárske a sociálne pomery na panstve Michalovce v 18. storočí a prvej polovici 19. storočia 

Ján Adam: Gréckokatolíci v Prešove do vzniku biskupstva 

Michal Murcko: Postavenie Slovákov v obciach pripojených k Poľsku a ich cirkevná správa 

Bibliografia prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., za roky 2003 – 2013