MAĎARSKÁ MENŠINA NA SLOVENSKU PO ROKU 1989
(HISTORICKÉ, POLITOLOGICKÉ A PRÁVNE SÚVISLOSTI)

JANA ŠUTAJOVÁ, MÁRIA ĎURKOVSKÁ (ED.)

Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti) nadväzuje na rovnomenný zborník z r. 2006. Dopĺňa a obohacuje poznatky o slovensko-maďarskom spolužití na Slovensku na prelome 20. a 21. storočia.

OBSAH:

Soňa Gabzdilová-Olejníková: Slovensko-maďarské vzťahy na južnom Slovensku po februári 1948
Sápos Aranka – Szerencsés János: Charakteristické črty národnostnej politiky súčasnej maďarskej vlády
Ladislav Orosz: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-politické aktivity politickej reprezentácie maďarskej menšiny
René Petráš: Ústavní zakotvení práv národností v Československu v roce 1968 a maďarská otázka
Štefan Šutaj: Slovenské a maďarské politické elity a slovensko-maďarské vzťahy na Slovensku (na príklade roku 2007)
Marcela Gbúrová: Komparácia volebných programov SMK v rokoch 2002 a 2006
Jana Šutajová: Komunálne voľby 2006 a SMK
Martin Pekár: Východiská k analýze vzájomného vnímania Maďarov a Slovákov v učebniciach dejepisu
Vojtech Kárpáty: Obraz maďarskej menšiny na stránkach týždenníka Zmena 1989 – 1995
Mária Homišinová: Východiská skúmania a projekt sociologicko-sociálnopsychologického výskumu
Henrich Hrehor: Pozemková reforma v medzivojnovom Československu ako politický problém
Radoslav Maskaľ: Retribúcia ako jeden z faktorov mocenského boja medzi komunistami a demokratmi na Slovensku v rokoch 1945 – 1948
Mária Ďurkovská: Spolupráca nemeckých a maďarských politických strán v predmníchovskom Československu