Pečovská Nová Ves. Potulky dejinami

Slavomír Karabinoš (EDS.)

Myšlienka vydať monografiu o Pečovskej Novej Vsi nebola nikdy taká aktuálna ako v období, keď sa blížil termín 770. výročia prvej písomnej zmienky o Pečovskej Novej Vsi. Vzhľadom na bohatú históriu tejto obce, jej strategické postavenie v regióne, pády a vzostupy, pozitívne sa meniace dominantné postavenie v regióne ako úspešne sa rozvíjajúcej strediskovej obce, si Pečovská Nová Ves samostatnú publikáciu dozaista zaslúži. Podstatnou požiadavkou pri realizácii vydania tejto knihy bolo napísať monografiu populárno-vedeckým štýlom, ilustrovať ju farebnými a čiernobielymi fotografiami tak, aby zaujala domáceho ale i zahraničného čitateľa a aby tak splnila aj svoje neodmysliteľné propagačné poslanie. Toto dielo je výsledkom piatich autorov a ďalších obyvateľov obce a jej rodákov, ktorí poskytli informácie, dobové dokumenty a fotografie pre jej spracovanie.