SPRIEVODCA PO SAKRÁLNYCH PAMIATKACH A CIRKEVNOM ŽIVOTE PREŠOVA

PETER ŠVORC A KOL.

Dva veľké európske kultúrne vplyvy - západný a východný, sa v Prešove, ležiacom na ich kontaktnej hranici, prejavili počas jeho historického vývoja aj v konfesionálnej oblasti. Rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická (luteránska i kalvínska), pravoslávna a židovská cirkev tu zanechali nielen svoj nezmazateľný vplyv, ale aj jedinečné kultúrno-umelecké pamiatky. Kniha detailne mapuje cirkevný život Prešova až do súčasnosti a jeho sakrálne pamiatky. Jej súčasťou sú mapky a viac ako sto farebných a čiernobielych fotografií. - kniha je v slovenskom a anglickom jazyku.