NÁRODNOSTNÁ POLITIKA NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

ŠTEFAN ŠUTAJ (ED.)

Tretí zborník popredných slovenských historikov, etnológov, politológov a sociológov venovaný otázkam národnostnej problematiky na Slovensku.

OBSAH

Bohumila FERENČUHOVÁ: Rada Európy a menšinová politika Slovenskej republiky v rokoch 2000 – 2005
Ladislav OROSZ: Práva národnostných menšín a etnických skupín v medzinárodných dokumentoch a ich implementácia do právneho poriadku Slovenskej republiky
Viera BAČOVÁ: Historický a sociálno-psychologický kontext vzťahov medzi etnickými spoločenstvami
Zuzana POLÁČKOVÁ: Nové prístupy a kontexty percepcie menšinovej otázky v Slovenskej republike vo vybraných štátoch Európskej únie
Mojmír BENŽA: Národnostná politika v rámci Európskej únie
Martin PEKÁR: Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť
Imrich JENČA: Menšiny vo verejnoprávnych médiách – perspektívy a možné východiská
Ľudovít TURČAN – Róbert KLOBUCKÝ: Zmeny v prístupoch slovenskej sociológie k problematike národa a národností po roku 1989
Marcela GBÚROVÁ: Proces premeny československej identity po rozpade ČSFR v roku 1992
Štefan ŠUTAJ: Maďarská menšina v slovenskej politike po roku 1989
Zlatica SÁPOSOVÁ: Menšinová vládna politika v Maďarsku po zmenách politického systému
Marián GAJDOŠ – Stanislav KONEČNÝ: Rusínska a ukrajinská menšina v národnostnej politike Slovenska po roku 1989
Peter ŠOLTÉS: Perspektívy vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku (Problém pracovnej migrácie a etnických pomerov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi)
Anna PLIŠKOVÁ: Rusíni na Slovensku po roku 1989
Mikuláš MUŠINKA: Výskum hmotnej ľudovej kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska po roku 1989
Anna JUROVÁ: Štátna politika vo vzťahu k rómskej menšine po roku 1989
David Z. SCHEFFEL – Alexander MUŠINKA: Problematika integrácie Rómov na Slovensku po roku 1989 a niektoré pokusy jej riešenia v Prešovskom kraji
Anna TKÁČOVÁ: Rómske nepokoje ako dôsledok sociálnej reformy na Slovensku
Peter SALNER: Židovská komunita a štátna politika po novembri 1989 (Vybrané problémy vzájomných vzťahov)
Eduard NIŽŇANSKÝ: Typológia vzťahov majoritného obyvateľstva a židovskej minority v období holokaustu
Katarína HRADSKÁ: Popieranie holokaustu – tzv. osvienčimská lož na Slovensku po roku 1989
Soňa GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ – Milan OLEJNÍK: Nemci na Slovensku po novembri 1989
Jozef VÝROST – Mária HOMIŠINOVÁ – František BAUMGARTNER –Miroslav FRANKOVSKÝ: Súčasný stav sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín