PRACOVNÉ A RODINNÉ PROSTREDIE ZAMESTNANÝCH

DENISA FEDÁKOVÁ

Práca nás vedie k organizovaniu si času, k zdokonaľovaniu svojich zručností a vedomostí. Motivuje aj vyčerpáva, udržuje v kondícii i v sociálnom prostredí. Ponúka istoty, no prináša aj starosti. Teší aj stresuje. Rodina prispieva k celkovej psychickej pohode, upokojí i „vyžmýka“. Pripravuje nám momenty radosti, žiaľu, šťastia i sklamania. Zasahuje do nášho pracovného prostredia a niekedy pozitívne, niekedy negatívne ovplyvňuje naše pracovné výkony. A to isté platí aj pre prácu. Vnáša do nášho súkromného života zisky i straty. A práve o vyššie popísanom je aj táto publikácia. O rodine a práci. O prostredí súkromia a zamestnania. O konfliktoch plynúcich z prepojenia týchto významných oblastí v živote človeka. O pozitívach, ktoré prelínanie práce a rodiny prináša.

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľom aktuálny stav bádania v problematike prepojenia pracovného a rodinného prostredia, teoretické východiská i situáciu na Slovensku, či už popisom zistení alebo komparáciou postojov zamestnaných mužov a žien v rámci Európy. V publikácii sú teda syntetickou formou prezentované najmä zistenia psychológov a sociológov z mnohých krajín sveta, ktoré prispievajú k rozpracovaniu, obohateniu i k riešeniu problematiky prepojenia pracovného a rodinného prostredia.

OBSAH:

1. Práca a rodina. Teórie
1.1 Východiská
1.2 Teórie z prostredia práce a rodiny

2. Z prostredi a práce
2.1 Mzdy v SR
2.2 Opora v zamestnaní

3. Z prostredia rodiny
3.1 Domáce práce
3.2 Hodnotové orientácie rodičov
3.3 Opora u partnera

4. Negatívne asp ekty prepojenia práce a rodiny
4.1 Možnosti merania konfliktu práca – rodina
4.2 Zamestnané matky
4.3 Zdroje stresu zamestnaných žien
4.4 Od konfliktu k spokojnosti

5. Pozitívne aspekty prepojenia práce a rodiny
5.1 Podnecovanie
5.2 Obohacovanie
5.3 Prelínanie
5.4 Možnosti merania pozitívnych aspektov prepojenia práce a rodiny
5.5 Zistenia o pozitívnom prepojení prostredia práce a rodiny