Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe

Zlatica Sáposová, Mária ďurkovská a kol.

OBSAH:

I. Sociálno-demografická situácia
Základné informácie o Košickom samosprávnom kraji
Demografický pohyb obyvateľstva
Biologická štruktúra obyvateľstva (vek, pohlavie)
Národnostná a náboženská štruktúra

II . U kazovatele zdravotného stavu obyvateľov Košického samosprávneho kraja
Pôrodnosť (natalita)
Úmrtnosť (mortalita)
Príčiny smrti a epidemiológia
Zdravotnícke zariadenia v Košickom samosprávnom kraji

III. Ekonomická situácia Košického samosprávneho kraja
Postavenie hospodárstva SR v EÚ, územný priemet vývojových trendov z hľadiska Košického samosprávneho kraja
Postavenie hospodárstva Košického samosprávneho kraja v SR
Odvetvová a územná štruktúra hospodárstva Košického samosprávneho kraja
Organizačná štruktúra ekonomiky

IV. Obraz sociálnej služby
Sociálne služby v Košickom samosprávnom kraji
Úloha občianskych združení v sociálnej sfére

V. Empirický prieskum pre zmapovanie znevýhodneného postavenia v Košickom samosprávnom kraji
Metóda
Byt a okolie
Materiálna, sociálna situácia
Zdravotný stav