SPOMIENKY STARÝCH PREŠOVČANOV

Martin Dudáš

Každé mesto, či už väčšie alebo menšie, má svoju jedinečnú históriu so svojimi osobnosťami a zaujímavosťami. Jednotlivé historické udalosti so sebou prinášajú najrôznejšie zmeny a dopĺňajú tak mozaiku dejín toho-ktorého regiónu. Táto kniha je zameraná najmä na udalosti a príbehy súvisiace s mestom Prešov v medzivojnovom, vojnovom a povojnovom období. Jej podklad tvoria predovšetkým spomienky a výpovede zozbierané od starších Prešovčanov. Vzácne príbehy, ktoré by nenávratne odišli s týmito ľuďmi, som v priebehu niekoľkých rokov zaznamenával a potom z nich vybral tie najzaujímavejšie s presvedčením, že upútajú čitateľa tak, ako upútali aj mňa. Niektorí pamätníci, ktorí sa mi zdôverili so svojimi životnými príbehmi či rozpovedali to, čo vedeli od svojich blízkych, už, bohužiaľ, nežijú. Narodili sa prevažne v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia a v Prešove prežili celý svoj život. Ich spomienky však zostali ako zaujímavá výpoveď o dobe, ktorej boli súčasťou, o ľuďoch a ich osudoch, o ktorých by sme v archívoch a dochovaných prameňoch asi ani nič nenašli, ale ktorí predsa len boli a tiež tvorili dejiny tohto mesta.

Kniha je voľným pokračovaním predchádzajúcich dvoch kníh Martina Dudáša Mesto Prešov v minulosti a dnes. V tejto knihe je opäť predstavený Prešov v konfrontácii fotografických záberov v minulosti a v aktuálnej prítomnosti. Ale okrem toho je tu malý ponor do dejín mesta v dynamickom a búrlivom 20. storočí, obohatený o spomienky Prešovčanov na tie obdobia v živote mesta, ktorých boli súčasťou.