ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 6

Annales historici Presovienses 6 je ročenkou Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Viac ako 400 strán textu je rozdelených do 22 štúdií, viacerých recenzií, anotácií i kronikárskych informácií zo života prešovskej historickej obce. Štúdie slovenských, poľských a maďarských autorov robia hĺbkové ponory do vybranej problematiky v časovom zábere od 13. do 20. storočia.

OBSAH:

Ferenc Makk: Zahraničné pramene a počiatky uhorských dejín
Sarolta Homonnai: Pokusy uhorských benediktínov o reformy v 13.-14. storočí
Ján Endrödi: Ku genealógii a názvu rodu Berzeviczy
Eva Gutová: Súdnictvo v Hniezdnom v rokoch 1641-1775
Patrik Kunec: Ján Ladislav Polerecký a jeho účasť v americkej revolúcii
Martin Javor: Slobodomurárske hnutie v Košiciach od 18. do polovice 20. storočia
Peter Kónya: Stráňany, Topoľany, Močarany a Vrbovec v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia
Libuša Franková: Pronárodné aktivity slovenských študentov na prešovskom kolégiu v 40. rokoch 19. storočia
Darina Vasiľová: Združenie poslucháčov Právnickej akadémie na kolégiu na prelome 19. a 20. storočia
Ján Mojdis: Francúzsky vplyv na slovenské a české umenie začiatkom 20. storočia
Patrik Derfiňák: Prešovská sporiteľňa, účastinná spoločnosť (1845-1923) Peter Mičko: Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v roku 1946 Bohdan Halczak – Michal Šmigeľ: Činnosť oddielu UPA "Smyrnyj" na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte ukrajinského povstania v juhovýchodnom Poľsku (1945-1948)
Nadežda Jurčišinová: Povojnová obnova Svidníckeho okresu v rokoch 1945-1948
Peter Kovaľ: Slovenská historiografia o slovensko-rusínskych/ukrajinských vzťahoch v 19. a v prvej polovici 20. storočia
Marek Havrila: Múzejníctvo v slovenskej historiografii v rokoch 1945-1968 Imrich Belejkanič: Geórgios Gemistos Pléthón: Slovo imperátorovi Manuelovi o situácii na Peloponéze
Martin Pekár: Výber dokumentov k rómskej otázke na východnom Slovensku v rokoch 1942-1945
Annamária Kónyová: Kalvínska reformácia v mestečkách severného Zemplína v 16.-18. storočí
Lenka Almášiová: Hospodárske a sociálne postavenie jelšavských zvonkárov v 19. a na začiatku 20. storočia
Angelika Dončová: Ľudovít Bazovský – prvý slovenský novohradský župan v ČSR
Vojtech Kárpáty: K niektorým aktivitám Národnej obce fašistickej na východnom Slovensku