ROČENKA ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 8

OBSAH:

ŠTÚDIE
Marián Vizdal – Marek Vizdal: Výsledky využitia programu Google Earth pri archeologickej prospekcii Východoslovenskej nížiny a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny
Karin Fábrová: Hospodársky a urbanisticko-architektonický rozvoj mesta Kežmarok v 13. až 15. storočí
Ján Endrödi: Mikulášska legenda na maľbách v Chráme sv. Kataríny vo Veľkej Lomnici
Marcela Domenová: Zdravotníctvo, hygiena a údržba poriadku v meste Prešov na prelome 15. a 16. storočia
Peter Kónya: Evanjelická cirkev v povstaní Františka II. Rákociho
Libuša Franková: K otázkam tolerancie a intolerancie na prešovskom kolégiu v prvej polovici 19. storočia
Nadežda Jurčišinová: Prejavy česko-slovenskej vzájomnosti v národopisnej činnosti Pavla Socháňa do vzniku Československa
Miroslav Kmeť: Békešská župa v texte Michala Žilinského v publikácii
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (1891)
Ján Mojdis: Helena Turcerová-Devečková a vznik Československa
Ján Džujko: Prehľad po slovensky písaných novín a časopisov vychádzajúcich
na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1938
Peter Kovaľ: Jan Húsek, Ján Ruman a Andrej Dudáš – tri pohľady na slovenský etnický priestor na severovýchode Slovenska v 1. polovici 20. storočia
Ľudovít Hallon: Hospodárske aktivity Tatra banky na východnom Slovensku
v rokoch 1918 – 1938
Michal Šmigeľ – Jana Šišjaková: Povojnový antisemitizmus na východnom
Slovensku

DOKUMENTY
Martin Javor: Modlitby pre slobodomurárov
Michal Schvarc – Martin Pekár: Situačné správy prešovského konzulátu
Veľkonemeckej ríše k vybraným udalostiam vojnových rokov

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA
Marta Sendeková: Dioklecián a vznik tetrarchie
Mária Petrovičová: Mestskí a verejní notári v Bardejove v 15. storočí
Andrea Nociarová: Prechod oddielov UPA územím Slovenska v roku 1947

KRONIKA
RECENZIE
GLOSY