NÁROD A NÁRODNOSTI NA SLOVENSKU V TRANSFORMUJÚCEJ
SA SPOLOČNOSTI – VZŤAHY A KONFLIKTY

ŠTEFAN ŠUTAJ (ED.)

Je druhým zborníkom špecializovaného kolektívu autorov, zaoberajúceho sa problematikou slovenského národa a národností Slovenska.

OBSAH

Štefan Šutaj: Etnicita – napätia a konflikty v slovenskej spoločnosti
Tibor Pichler: O spolužití a občianskej vzájomnosti
Marcela Gbúrová: Narodný a občiansky princíp v kontexte politického myslenia na Slovensku
Jozef Žatkuliak: Transformácia česko-slovenského štátu na samostatné národné republiky
Katarína Zavacká: Vzťah práva a ideológie k riešeniu národnostnej otázky na Slovensku
Ladislav Orosz: Zákonná úprava postavenia národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike – hodnotenie námetu de lege ferenda
Miroslav Frankovský – František Baumgartner: Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
Viera Bačová: Postavenie, vitalita a psychologické charakteristiky minoritných etnických spoločenstiev na Slovensku – pokus o porovnanie
Robert Klobucký – Ľudovít Turčan: Koncepcie etnicity v slovenskej sociológii a ich reálne pôsobenie v spoločnosti
Imrich Jenča: Obraz národností vo vysielaní verejnoprávnych médií pre majoritu – vzťahy a konflikty
Mojmír Benža: Dve koncepcie národnostnej politiky
Bohumila Ferenčuhová: Vzťahy a konflikty medzi Slovákmi a Maďarmi na Slovensku na medzinárodnej scéne: komparácia pohľadu Spoločnosti národov a Rady Európy
Martin Pekár: Neznalosť a konfrontácia. Dve podoby pozostatkov kontroverzných slovensko-maďarských vzťahov 1939 – 1945
Milan Olejník: Vzťahy slovenskej a maďarskej komunity na Slovensku v období prvej ČSR a po roku 1989 – rozdiely a podobnosti
Soňa Gabzdilová - Zlatica Sáposová: Maďarský krajanský zákon
Zuzana Poláčková: Holandsko a Rakúsko: percepcia Slovenska a slovenskej spoločnosti
Mária Homišinová – Jozef Výrost – Štefan Šutaj: Konfliktné body slovensko-maďarských vzťahov (vnímanie spoločnej histórie a hodnotenie národnostných vzťahov Maďarmi na Slovensku a Slovákmi v Maďarsku)
Katarína Hradská: Formovanie židovských politických strán v ČSR (1918 – 1929)
Ivan Kamenec: Problém občianskeho konvertovania s väčšinovým obyvateľstvom (prípad židovskej konverzie v čase holokaustu)
Eduard Nižňanský: Majorita a židovská minorita v období holokaustu. Poznámky k problematike sociálneho prostredia holokaustu
Peter Salner: Súčasné napätie vo vzťahoch medzi židovskou minoritou a majoritným obyvateľstvom
Mikuláš Mušinka: Súčasní nositelia, interpreti a bádatelia ľudových tradícií Rusínov-Ukrajincov Slovenska: vzájomné vzťahy a konflikty príslušníkov dvoch národnostných orientácií spoločného etnika
Stanislav Konečný: Transformácia spoločnosti a niektoré sociálno-ekonomické problémy Rusínov a Ukrajincov na Slovensku
Anna Plišková: Jazyk a školstvo Rusínov v transformujúcej sa spoločnosti
Peter Žeňuch: Jazykovo-historické podmienky vzniku cyrilských rukopisov a byzantsko-slovanská obradová tradícia v 18. a 19. storočí
Ladislav Bartko: Poznámky k vzťahu etnická identita – jazyk – vierovyznanie. (Na materiáli výskumov nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine.)
Anna Jurová: Rómovia v procesoch transformácie – problémy, ohrozenia
Anna Tkáčová: Riešenie rómskej problematiky v Uhorsku s dopadom na súčasnosť
Boris Benkovič: Rómovia optikou verejnej mienky
Alexander Mušinka: K niektorým otázkam chudoby (so zvláštnym zameraním na chudobu Rómov)