MAĎARSKÁ MENŠINA NA SLOVENSKU V PROCESOCH TRANSFORMÁCiE
PO ROKU 1989 (IDENTITA A POLITIKA II)

JANA ŠUTAJOVÁ, MÁRIA ĎURKOVSKÁ (EDS.)

 OBSAH:

Marcela Gbúrová: K niektorým politicko-politologickým otázkam postavenia národnostných menšín na Slovensku po roku 1989
László Szarka: A szlovákiai kisebbségpolitikai gyakorlat sajátosságai és alternatívái 1993–2008 között
Bohumila Ferenčuhová: Maďarská menšina na Slovensku v Rade Európy po roku 1989
Zlatica Sáposová – János Szerencsés: Politika vlády Ferenca Gyurcsánya k zahraničným Maďarom
Peter Weiss: K pôvodným politickým zákonom o zahraničných Maďaroch
Jana Šutajová: Vplyv maďarských politických strán na Slovensku na reformu verejnej správy
Zuzana Poláčková: Nebezpečné stereotypy o postavení maďarskej menšiny v Slovenskej republike
Klaudia Marczyová: Práva národnostných menšín v právnom poriadku Slovenskej republiky. (Ne)realizácia práv garantovaných príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
Mária Homišinová: Jazyk a identita Maďarov žijúcich na Slovensku (Výsledky empirického výskumu)
Štefan Šutaj: Slovensko-maďarské historické zmierenie a jeho perspektívy
Dušan Labuda: Jazykové práva národnostných menšín v Československej republike
Milan Olejník: Možnosti realizácie politických a kultúrnych cieľov maďarskej komunity na Slovensku v období predmníchovskej ČSR a po roku 1989 – komparatívna analýza
Vojtech Karpáty: K niektorým aspektom slovensko-maďarského spolužitia prvej polovice 20. storočia v Košiciach
Henrich Hrehor: Vplyv prvej československej pozemkovej reformy na národnostné zloženie obcí a regiónov južného Slovenska – obce Miloslavov a Hviezdoslavov
Soňa Gabzdilová-Olejníková: Maďarská menšina na Slovensku v dobe vrcholiaceho stalinizmu
Attila Simon: Postoj maďarskej menšiny v roku 1938 a jej interpretácia v súčasnosti
Miroslav Michela: K otázke historickej kultúry Maďarov na Slovensku
Pihurik Judit: A szlovák kisebbség a magyar történelemtankönyvekben
Anna Jurová: Rómovia na južnom Slovensku na základe celouhorského súpisu z roku 1893 (problémy početnosti, národnostnej príslušnosti)