MAĎARSKÁ MENŠINA NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

ŠTEFAN ŠUTAJ A KOL.

OBSAH:

1. Sociálno-politické, demografické, právne a politologické charakteristiky maďarskej menšiny na Slovensku
1.1 Sociálno-demografické charakteristiky maďarskej menšiny na Slovensku (Štefan Šutaj)
1.2 Národnostná politika Slovenska a politika Maďarska k zahraničným Maďarom (Zlatica Sáposová – Štefan Šutaj)
1.3 Legislatívne zmeny v postavení obyvateľstva maďarskej národnosti. (Ladislav Orosz)
1.4 Politicko-politologický kontext postavenia maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1989 (Marcela Gbúrová)
1.5 Maďarské politické strany na Slovensku v parlamentných voľbách v rokoch 1990 – 2006 (Dušan Labuda)
1.6 Reforma verejnej správy na Slovensku s ohľadom na postavenie maďarskej národnosti (Jana Šutajová)
1.7. Rómovia na južnom Slovensku po novembri (možnosti demografického výskumu) (Anna Jurová)

2. Kultúra, jazyk a školstvo maďarskej menšiny na Slovensku
2.1 Kultúra a jazyk Maďarov na Slovensku po roku 1989 – dôležité komponenty etnickej identity (Mária Homišinová)
2.2 Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku (1989 – 2002). Problémy a ich (ne)riešenia. (Soňa Gabzdilová)

3. Medzinárodpolitické aspekty postavenia maďarskej menšiny na Slovensku
3.1 Problematika maďarskej menšiny na Slovensku v európskych inštitúciách (Bohumila Ferenčuhová)
3.2 Maďarská menšina na Slovensku a jej vnímanie v západoeurópskej tlači (Zuzana Poláčková)

4. Interdisciplinárny sociologicko-sociálnopsychologicko-historický výskum – výsledky (Mária Homišinová, Štefan Šutaj, Jana Šutajová)

5. Historické determinanty vnímania maďarskej menšiny na Slovensku
5.1 Maďari a maďarská menšina na Slovensku v slovenských učebniciach dejepisu po roku 1989 (Martin Pekár)
5.2 Politicko-spoločenský život v Košiciach (1938 – 1945) (Vojtech Kárpáty)