Charles Sanders Peirce Zo života a diela

František Mihina

Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) prežil život neuznaného génia v dobrovoľnej izolácii a enormnom sústredení na svoje vedecké a filozofické dielo – také rozsiahle, že dodnes nevyšlo v úplnom vydaní, a také hlboké, že dodnes ho študujú po celom svete „armády učencov“, a stále je pre nich žriedlom nových a nových objavov a interpretácií. 
Dnes, storočnicu po jeho úmrtí, je však otázka, kto bol a „je najoriginálnejším a najvšestrannejším vzdelancom, akého kedy Amerika splodila?“ dávno a jasne zodpovedaná. Ch. S. Peirce zostáva napriek tomu v našom domácom intelektuálnom, vedeckom a kultúrnom priestore stále prevažne neznámym filozofom a vedcom rovnako ako filozofický smer, ktorý konštituoval – pragmatizmus.
Filozofická monografia profesora Františka Mihinu – výsledok jeho dlhoročného bádania a záujmu o túto osobnosť – je prvou syntetickou prácou o živote a diele tohto velikána. S vysokou erudíciou a príťažlivým štýlom uvádza čitateľa do podstatných filozofických stránok i zložitejších myšlienkových zákutí Peirceovho diela. Je to svojím intelektuálnym významom zakladateľská práca, z ktorej budú čerpať nielen všetky nasledujúce generácie historikov filozofie, ale aj tí, čo už dnes nie sú spokojní so súčasnou „tvárou“ filozofie a hľadajú pre ňu nové cesty a inšpirácie. U Mihinovho Peircea ich nájdu plným priehrštím.

Dr. h. c. mult., prof. PhDr. František Mihina, CSc. (1944) pôsobí (od r. 1973) na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Orientuje sa na kritickoteoretickú reflexiu dejín súčasnej filozofie, predovšetkým anglo-americkej, vybraným problémom filozofie a metodológie vied. Je autorom monografií, vysokoškolských učebníc a editorom viacerých zborníkov. Z najvýznamnejších prác uvádzame: Idiografia vývinu amerického filozofického vývinu (1993), Klasická pozitívna filozofia (1995), Racionalita (1997) a štyri monografie v spoluautorstve – Dejiny filozofie, Metamorfózy vývinu poklasickej filozofie, Pragmatizmus, Logický pozitivizmus. Dve z jeho prác boli preložené do poľského a ruského jazyka.