Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí

Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková (eds.)

OBSAH:

1 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku – národnostná politika ako predmet vedeckého výskumu
- Tendencie výskumu národnostných vzťahov a národnostnej politiky na Slovensku
- Reflexia stavu a vývoja etnických vzťahov na Slovensku: K možnostiam empirického výskumu.
- Etnické vzťahy a ich prezentovanie vo vybraných politologických časopisoch na Slovensku
- Demografický obraz rómskeho obyvateľstva na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011

2 Slováci a Maďari v zahraničí
- Sociolingvistické aspekty skúmania slovenskej minority v zahraničí (Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko) Mária Homišinová
- Prejavy národnostnej identity slovenskej menšiny v M aďarsku v 2. polovici 20. storočia
- Národná politika maďarských vlád po roku 1989 (na základe vybraných aspektov)

3 Právne aspekty postavenia národnostných menšín
- Problematika národnostných menšín a etnických skupín v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (2004 – 2016)
- Aktuální problémy výzkumu právního postavení menšin v České republice
- Slováci, slovenská národnostná menšina a slovenský jazyk vo vybraných lokalitách v Českej republike

4 Historické aspekty postavenia menšín
- Postavení židovského obyvatelstva v českých zemích v průběhu 20. století a na počátku 21. století
- Povojnová židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945 – 1953

5 Posterová prezentácia – Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku
- Obyvateľstvo Slovenska v číslach
- Národnostné zloženie obyvateľov Slovenska
- Inštitúcie a základné dokumenty pre ochranu národnostných menšín
- Výskum základných tendencií vývoja etnických vzťahov