MANAžMENT PODNIKOV Management of Companies 3/2012


OBSAH:


Analýza súčasného stavu informačných systémov vo vybranej distribučnej spoločnosti
Analysis of the Current State of Information Systems in the Selected Distribution Company
VOJTECH DEMOČ, PATRIK ALÁČ

Manažment výkonnosti výrobných procesov: autonómny operátor ako kľúčový faktor úspešnej implementácie metodiky TPM
Performance Management of Production Processes – an Autonomous Operator as the Key Factor of a Successful TPM Methodology
JIŘÍ MAŇAS - RASTISLAV RAJNOHA

Kritéria ovplyvňujúce proces rozhodovania pri tvorbe optimálnej štruktúry distribučného kanála
Criteria Influencing the Decision-making Process When Creating the Optimal Structure of Distribution Channel
MIRIAM PEKARČÍKOVÁ, PETER TREBUŇA

PLM systémy a ich uplatnenie využitím softvérového portfólia tecnomatix
PLM Systems and Their Application Using Tecnomatix Software Portfolio
PETER TREBUŇA, MAREK KLIMENT

Modelovanie a simulácia vybranou metódou sieťovej analýzy
Modelling and Simulation by the Selected Method of Network Analysis
PETER TREBUŇA, MIRIAM PEKARČÍKOVÁ

Mikroekonomické aspekty optimalizácie zdaňovania daňou z pridanej hodnoty
Microeconomic Aspects of Taxing Optimization by Value Added Tax
EVA SOPKOVÁ

Výskum efektivity marketingovej komunikácie v závislosti od podporných a rušivých faktorov
Research of Marketing Communication Effectiveness in the Accordance with Supporting and Disruptive Factors
MÁRIA MEDVÉŠOVÁ

Ústava slovenskej republiky a právo na vykonávania podnikateľskej činnosti. Prvá časť. Všeobecné ustanovenia.
CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE RIGHT TO CARRY OUT BUSINESS ACTIVITY. SECTION ONE. GENERAL PROVISIONS
FERDINAND KORN


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P 
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk 
Číslo účtu / Account number: 2627729574 
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov 
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574 
Swiftový kód: TATRSKBX 
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500 
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní. 
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody. 
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer. 
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements: 
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/ 
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30 
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15 
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9 
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment. 
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account. 
5th Additions and changes: by mutual agreement. 
6th Offer validity: until 31 December 2013