MANAŽMENT PODNIKOV Management of Companies 2/2012

OBSAH:

Učebné a kognitívne kľúčové kompetencie študentov
The Key Cognitive and Learning Competences of Students JAROSLAVA MAŤKOVÁ – GABRIELA SLÁVIKOVÁ –MIROSLAVA DOBŠINSKÁ

Problematika učebných štýlov
The Problems of Teaching Styles
MARTA BURDOVÁ 

Trendy v kľúčových kompetenciách v technických a odborných predmetoch
Trends in Key Competences in Technical and Vocational Subjects
JOZEFÍNA HOLEJOVÁ - ANDREA PALIAŠOVÁ 

Priebeh vyučovacieho procesu na odbornom výcviku
The Course of Teaching Process During Vocational Training PETER LIPTÁK - GABRIELA SLÁVIKOVÁ - ANDREJ ŠTEŇKO

Kritické myslenie
Critical Thinking
BURČÍKOVÁ ALENA - LUKÁČOVÁ DANA – MILAN VAVREK

Tvorivé manažovanie škôl
Creative School Management
ALENA FECKOVÁ - ANDREA PODOLINSKÁ 

Stratégie správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente organizácie
Behavior Strategies in Demanding Social Situations in the Organisation Management
DUŠAN ČIŽMÁR – GABRIELA SLÁVIKOVÁ – DUŠANA ČIŽMAROVÁ

Marketingová stratégia v podnikateľskom prostredí malých a stredných podnikov
Marketing Strategy in the Business Environment of Small and Medium-sized Enterprises
DARINA MATISKOVÁ – ROMANA HRICOVÁ 

Manažérstvo kvality aplikované na vyučovací proces
Quality Management Applied to Teaching Process
KATARÍNA IŽOVÁ


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P 
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk 
Číslo účtu / Account number: 2627729574 
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov 
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574 
Swiftový kód: TATRSKBX 
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500 
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní. 
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody. 
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer. 
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements: 
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/ 
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30 
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15 
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9 
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment. 
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account. 
5th Additions and changes: by mutual agreement. 
6th Offer validity: until 31 December 2013