MANAžMENT PODNIKOV Management of Companies 1/2012

Špeciálne lanové zariadania, relazy, horská energia

Pod pojmom inovácia vo všeobecnosti rozumieme zmenu výrobkov, technológií, výrobných prostriedkov, služieb, štruktúry a organizácie trhu. Cieľom je lepšie uspokojenie poţiadaviek zákazníkov a spoločenských požiadaviek. Zmeny môžu byť kvalitatívne a kvantitatívne.

Pojem inovácia je pre vedca dôležitý, no pre manažéra resp. podnikateľa ešte dôležitejší. Pre manažérov a podnikateľov má toto slovo doslova kľúčový význam. Jednak zasahuje do všetkých činností výrobného procesu (vývoj výrobkov, technológií, riadenie výroby, marketingu, obchodu, servisu atď.). Najdôleţitejšie na inováciách je ale to, ţe je to vlastne metóda, ako sa udržať v súčasnom konkurenčnom ekonomickom prostredí. Bez inovačnej aktivity podnikateľské subjekty nedokážu adekvátne reagovať na také závažné globálne výzvy, akými sú znižovanie energetickej náročnosti, zvyšovanie konkurenčnej schopnosti, garantovanie trvalo udržateľného rozvoja atď. Malá inovačná aktivita produktov a procesov, naviac s inováciami nižších rádov, nemôţe vo všeobecnosti viesť k rozvoju výskumných, vývojových a výrobných organizácií ani celej spoločnosti. Jedine firma, ktorá vo svojej činnosti vychádza z inovačnej stratégie a vyznačuje sa vysokým podielom inovácií, sa nemusí báť budúcnosti!

V tomto čísle časopisu MP budeme informovať o nových smeroch technického inovačného rozvoja pre oblasť sústreďovanie dreva, ktoré vznikli na Katedre lesnej ťažby a mechanizácie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za finančnej podpory bývaleho Ministerstva školstva SR (MŠ SR) v rámci riešenia grantu VEGA 1/3526/06 s názvom Výskum nových technických a technologických princípov pre sústreďovanie dreva a ďalej boli rozpracované za finančnej podpory MŠ SR v rámci riešenia grantu KEGA 3/6448/08. V súčasnosti prebieha aplikovaný výskum týchto riešení v rámci projektov RELAZ I Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení. Špeciálny lanový vozík, ITMS 2620220036 a RELAZ II Aplikovaný výskum a vývoj špeciálnych lanových zariadení. Špeciálny zotrvačník, ITMS 2620220035, ktoré sú spolufinancované MŠVVaŠ SR zo štrukturálnych fondov EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj. Posledným dvom menovaným projektom bude venovaná najväčšia pozornosť.

V tomto vydaní časopisu budete mať možnosť oboznámiť sa s 2 novými pojmami „relazy“ a „horská energia“. Tieto pojmy vznikli na Katedre lesnej ťažby a mechanizácie. Relazy predstavujú stroje s novým koncepčným riešením energetického subsystému. Srdcom ich energetického subsystému je výkonový akumulátor energie, ktorý umoţňuje stroju precízne hospodáriť s energiou. Pojmom horská energia bola nazvaná polohová energia stromov rastúcich v horách. Predstavuje nový obnoviteľný zdroj energie pre pohon relazov. Aplikáciou uvedených princípov sa dajú dosiahnuť pri prevádzke strojov výrazné úspory fosílnych palív.

Tieto nové technické riešenia sú v súčasnosti chránené viacerými patentami, ktorých majiteľom je Technická univerzita vo Zvolene. Jednoznačne svedčia o ich svetovej novosti Na jedno z týchto riešení o názve Mechanické rekuperačné lanové zariadenie so zotrvačníkom bola udelená Úradom priemyselného vlastníctva SR r. 2010 Cena Jána Bahýľa, ktorú úrad udeľuje za mimoriadne hodnotné priemyselno právne chránené technické riešenie. Naše snaţenie v tejto oblasti odštartovalo uvedomenie si nasledovných súvislostí: Spoločenská objednávka po technike šetrnej k životnému prostrediu, rastúca cenová ropná krivka, snaha o aplikovanie najnovších výdobytkov vedy a techniky. Využitie možností, ktoré ponúka globalizácia svetového trhu pre nasadzovanie vysoko sofistikovaných technických systémov Inovačné riešenia popísané v tomto čísle časopisu MP sú zamerané predovšetkým na lesnícke mechanizačné prostriedky a špeciálne na lesnícke lanovky. Predstavujú však inovačnú príležitosť nielen pre lesníctvo ale aj pre priemysel vrátane drevospracujúceho. V prípade priaznivej odozvy v manažmentoch podnikov, by mohla v krátkom čase nastúpiť ich trhová aplikácia. Na záver ešte uveďme, že dôležitou charakteristikou inovácií je stupeň novosti. Celkom v teórii inovácií je rozlišovaných 7 úrovní: 1. Jednoduchá kvantitatívna zmena 2. Jednoduchá organizačná zmena 3. Adaptačná kvantitatívna zmena 4. Vznik nového variantu – dosiahnutie nových parametrov a úžitkových vlastností bez zásadných zmien štruktúry 5. Vznik novej generácie – prispôsobenie pôvodnej štruktúry pri zachovaní koncepcie s cieľom dosiahnutia nových vlastností 6. Vznik nového druhu – prekonanie pôvodnej koncepcie pri zachovaní pôvodných princípov 7. Vznik nového rodu – vytvorenie nových princípov umožňujúcich úplne zmeniť pôvodnú štruktúru výrobkov a výroby. Riešenia, ktorým v tomto čísle časopisu budeme venovať najväčšiu pozornosť, môžeme zaradiť do 7 inovačného stupňa. 

doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc., PhD.
zodpovedný riešteľ projektov Relaz I a Relaz II


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P 
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk 
Číslo účtu / Account number: 2627729574 
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov 
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574 
Swiftový kód: TATRSKBX 
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500 
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní. 
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody. 
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer. 
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements: 
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/ 
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30 
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15 
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9 
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment. 
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account. 
5th Additions and changes: by mutual agreement. 
6th Offer validity: until 31 December 2013OBSAH

ŠPECIÁLNE LANOVKY
PETER ŠMÁL - ŠTEFAN ILČÍK

EMISIE ZO SPAĽOVACÍCH MOTOROV
VLADIMÍR - ŠTOLLMANN 

ČASOVÁ NÁROČNOST ŤAŽBY LANOVKOU MOUNTY 4000
JOZEF TAJBOŠ - JOZEF SUCHOMEL - ŠTEFAN ILČÍK 

GYROLANOVKA A MODEL
PETER ŠMÁL - ŠTEFAN ILČÍK 

MECHANICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

MECHANICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE S PRÍDAVNÝM DELENÝM PROTIZÁVAŽÍM
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL

TERMOELEKTRICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

ELEKTRICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

HYDRAULICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

PNEUMATICKÉ REKUPERAČNÉ LANOVÉ ZARIADENIE
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

VÝPOČET PRÁCE ŠPECIÁLNYCH LANOVÝCH ZARIADENÍ
ŠTEFAN ILČÍK - JOZEF TAJBOŠ 

EFEKTIVITA PRÁCE LANOVKY LARIX KOMBI
ŠTEFAN ILČÍK - JOZEF TAJBOŠ 

GRAVITAČNÉ PRIBLIŽOVANIE
VLADIMÍR ŠTOLLMANN 

ENERGIA Z DREVA
VLADIMÍR ŠTOLLMANN 

VÝSKUM ŠPECIÁLNYH LANOVIEK
ŠTEFAN ILČÍK - JOZEF TAJBOŠ 

MONTY 4000 AKO VIACOPERAČNÁ LANOVKA
JOZEF TAJBOŠ - JOZEF SLUGEŇ - ŠTEFAN ILČÍK 

TECHNICKÉ ZARIADENIA TYPU RELAZ
VLADIMÍR ŠTOLLMANN 

VOZÍK A ZOTRVAČNÍK ŠPECIALNEJ LANOVKY
ŠTEFAN ILČÍK - VLADIMÍR ŠTOLLMANN 

POPIS LANOVKY MOUNTY 4000
JOZEF TAJBOŠ - JOZEF SLUGEŇ - ŠTEFAN ILČÍK 

LESNÍCKA TECHNIKA A ČISTOTA OVZDUŠIA
VLADIMÍR ŠTOLLMANN 

VÝVOJ NOVÉHO ŠPECIÁLNEHO LANOVÉHO VOZÍKA
ŠTEFAN ILČÍK - PETER ŠMÁL 

MOTOMANUÁLNA ŤAŽBA DREVA PRE LANOVKOVÉ PRIBLIŽOVANIE
JOZEF TAJBOŠ - JOZEF SUCHOMEL