MANAŽMENT PODNIKOV MANAGEMENT OF COMPANIES 4/2014

OBSAH:

BLOGS AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL

PRÁVNA ÚPRAVA LIKVIDÁCIA SPOLEČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ZRUŠENÝCH PRÁVNICKÝCH OSÓB

NÁVRH ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE MANAŽÉRA V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

ŠTUDENTSKÉ HODNOTENIE POUŽITÝCH MOTIVAČNÝCH METÓD, POZITÍVNE OVPLYVŇUJE ICH PROCES UČENIA

BLOKY ROZVOJE UČENÍ A ORGANIZACE PODLE TEORETIKŮ „UČÍCÍ SE ORGANIZACE“ ARGYRISE, SCHONA A SENGEHO

VZDĚLÁVÁNÍ VOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ A KRAJŮ  

VYUŽITIE LIEČIVÝCH PRAMEŇOV KÚPEĽOV IŠĽA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

TVOŘIVOST UČITELE JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR ROZVOJE OSOBNOSTI STUDENTA

ÚPRAVA TELESNEJ HMOTNOSTI A ZDRAVIE

POPIS PRIMÁRNYCH METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ NOX ZA ÚČELOM ZNIŽOVANIA ICH VPLYVU NA ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 1. ČASŤ

POPIS PRIMÁRNYCH METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ NOX ZA ÚČELOM ZNIŽOVANIA ICH VPLYVU NA ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 2. ČASŤ


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk
Číslo účtu / Account number: 2627729574
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574
Swiftový kód: TATRSKBX
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní.
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody.
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer.
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements:
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment.
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account.
5th Additions and changes: by mutual agreement.
6th Offer validity: until 31 December 2013