MANAŽMENT PODNIKOV MANAGEMENT OF COMPANIES 4/2013

OBSAH:

IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON COMPETITIVENESS OF MECHANICAL ENGINEERING COMPANIES IN SLOVAK REPUBLIC
MIHOK JOZEF – BIALKOVÁ DARINA – MALEGA PETER 

COMPARISON OF PRODUCTION MANAGEMENT STRATEGIES BY SYSTEMS PULL AND PUSH
MALEGA PETER

PRÍNOSY PLYNÚCE ZO ZAVEDENIA ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSKÉHO SYSTÉMU PRE VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE
POSITIVES IMPLICIT FROM IMPLEMENTATION OF ENVIRONMETNAL MANAGEMENT SYSTEM FOR EDUCATION INSTITUTIONS
IŽOVÁ KATARÍNA 

MOTIVÁCIA VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV
THE MOTIVATION OF UNIVERSITY STUDENTS
SMOLIGOVÁ JANA –SLÁVIKOVÁ GABRIELA –ANDREJĆÁK IMRICH

VPLYV MÉDIÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
INFLUENCE OF MEDIA ON EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH
SEDLÁKOVÁ MARIANNA 

Predstavujeme podpredsedu Vedeckej rady vedeckého časopisu MANAŽMENT PODNIKOV Doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk
Číslo účtu / Account number: 2627729574
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574
Swiftový kód: TATRSKBX
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní.
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody.
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer.
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements:
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment.
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account.
5th Additions and changes: by mutual agreement.
6th Offer validity: until 31 December 2013