MANAŽMENT PODNIKOV MANAGEMENT OF COMPANIES 3/2013

OBSAH:

TEORETICKÉ A PARADIGMATICKÉ POSUNY V PODNIKATEĽSKEJ ETIKE
THEORETICAL AND PRAGMATIC SHIFTS IN BUSINESS ETHICS
PAVEL FOBEL

MRAVNOSŤ AKO VŠEOBECNÁ CIVILIZAČNÁ HODNOTA ODOVODŇUJÚCA ÚSTAVNÚ MOŽNOSŤ OBMEDZENIA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD.
THE MORALITY AS A GENERAL CIVILIZATION VALUE, JUSTIFYING THE CONSTITUTIONAL POSSIBILITY OF RESTRICTING FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS.
FERDINAND KORN

PODIEL VODCU NA FORMOVANÍ DOBRE ORGANIZOVANÝCH, STMELENÝCH A KOOPERUJÚCICH SKUPÍN
PARTICIPATION OF LEADER IN GOOD ORGANIZED, CONSOLIDATED AND COOPERATIVE GROUP FORMATION
JAROSLAV OBERUČ, GABRIELA SLÁVIKOVÁ

SYNDRÓM VYHORENIA U PRACOVNÍKOV
EMPLOYEE BURN OUT SYNDROM
ĽUBICA GÁBOROVÁ, ZUZANA NEUPAUER

ETICKÝ KÓDEX ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
ETHICAL CODE OF RESPONSIBLE BUSINESS
PETER SKLENČÁR

MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE V ŠKOLSKÝCH PODMIENKACH
MANAGERIAL RESPONSIBILITIES IN THE SCHOOL SYSTEM
ALENA SKLENÁROVÁ 

MOTIVÁCIA ŽIAKA V PODMIENKACH EDUKÁCIE
THE MOTIVATION OF THE PUPIL IN TERMS OF EDUCATION
JANA SMOLIGOVÁ

Recenzia na článok „MOTIVÁCIA ŽIAKA V PODMIENKACH EDUKÁCIE“ autorky Janky Smoligovej uverejnený vo vedeckom časopise Manažment podnikov Managment of Companies ISSN 1338-4104 číslo 3/2013 str. 147 – 152.
Review on the paper „THE MOTIVATION OF THE PUPIL IN TERMS OF EDUCATION “ by author Janka Smoligová published in scientific journal Management of Companies ISSN 1338-4104 number 3/2013 p. 147 – 152.
IMRICH ANDREJČÁK 

Predstavujeme člena Vedeckej rady vedeckého časopisu MANAŽMENT PODNIKOV Doc. Ing. Imrich Andrejčák, PhD.


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk
Číslo účtu / Account number: 2627729574
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574
Swiftový kód: TATRSKBX
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní.
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody.
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer.
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements:
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment.
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account.
5th Additions and changes: by mutual agreement.
6th Offer validity: until 31 December 2013