MANAŽMENT PODNIKOV MANAGEMENT OF COMPANIES 1/2013

OBSAH:

Manažment likvidity podniku
Liquidity Management of the Company
ANNA JACKOVÁ, ZUZANA CHODASOVÁ

Metodológia Six Sigma vo výrobných procesoch
Methodology Six Sigma in the Production Process
ĽUBICASIMANOVÁ

Meranie výkonnosti podnikových procesov
Business Process Performance Measurement
ANDREA SUJOVÁ

Inovačná výkonnosť vo vybraných slovenských podnikoch
Innovation Performance in chosen Slovak Enterprises
ANNA ZAUŠKOVÁ

Zdaňovanie príjmov v slovenskej republike a spoločenská zodpovednosť podnikov
Income Taxing in the Slovak Republic and a Corporate Social Responsibility
EVA SOPKOVÁ

Ústava Slovenskej republiky a právo na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Druhá časť.
Constitution of the Slovak Republic and the Right to carry out Business Activity. Section two.
FERDINAND KORN

Moderní metody segmentace trhu
Modern Methods of Market Segmentation
MILOŠ ULDRICH

Recenzia na článok „Mikroekonomické aspekty optimalizácie zdaňovania daňou z pridanej hodnoty“
Review on the paper „ Microeconomic Aspects of Taxing Optimization by Value Added Tax“
ANDREA SUJOVÁ


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk
Číslo účtu / Account number: 2627729574
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574
Swiftový kód: TATRSKBX
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní.
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody.
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer.
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements:
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment.
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account.
5th Additions and changes: by mutual agreement.
6th Offer validity: until 31 December 2013