MANAžMENT PODNIKOV Management of Companies 4/2012

OBSAH:

NETRADIČNÉ EDUKAČNÉ PROSTREDIE 
NON-TRADITIONAL LEARNING ENVIRONMENT
Monika Babusová

MEDIÁLNA VÝCHOVA AKO SÚČASŤ VYUČOVANÉHO PREDMETU
MEDIA EDUCATION AS A PART OF THE TAUGHT SCHOOL SUBJECT Alena Burčíková

PROBLÉM NÁSILIA, AGRESIE A ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH
THE PROBLEM OF VIOLENCE, AGGRESSION AND BULLYING IN SCHOOLS
Anna Dreňková.

ON-LINE VÝUČBA, JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA
ON-LINE LEARNING, ITS POSITIVES AND NEGATIVES
Darina Gengeľová

NÁSILIE V RODINE A JEHO DÔSLEDKY NA DIEŤA
VIOLENCE IN FAMILY AND ITS EFFECTS ON THE CHILD
Jana Gezová

SEBAVZDELÁVANIA UČITEĽOV AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤI PROFESIJNÉHO ROZVOJA NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH SELF-LEARNING OF TEACHERS AS AN IMPORTANT PART OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Jaroslav Guranič

VÝZNAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE SPOLOČNOSŤ
THE IMPORTANCE OF LIFELONG LEARNING FOR THE SOCIETY Katarína Hamadejová

MEDIÁLNA VÝCHOVA V NEFORMÁLNOM VZDELÁVANÍ
MEDIA EDUCATION IN NON- INFORMAL EDUCATION
Jana Hrehová

VZDELÁVANIE A VÝCVIK PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
EDUCATION AND TRAINING OF MEMBERS OF FIRE AND RESCUE BRIGADE
Drahoš Hreňo 

SPOLOČNOSŤ A VÝCHOVA K HODNOTÁM
SOCIETY AND EDUCATION IN VALUES
Marianna Hrunková

SPRÁVNE ZAISTENIA OBJEKTOVEJ BEZPEČNOSTI
RIGHT WAY HOW TO SECURE BUILDING SAFETY
Ján Kocur

VETERNÉ ELEKTRÁRNE
WIND POWER PLANTS
Miloš Kondţura

VPLYV VÝCHOVY V RODINE NA SPRÁVANIE ŽIAKA
IMPACT OF FAMILY UPBRINGING ON PUPIL`S BEHAVIOUR
Bibiána Kozmová 

ANALÝZA NÁKLADOV DANEJ SPOLOČNOSTI
COST ANALYSIS OF THE SELECTED COMPANY
Renata Kukráková

DAŇOVÉ PLÁNOVANIE VO VYBRANOM PODNIKU
TAX PLANNING IN THE CHOSEN ENTERPRISE
Albína Modráková

UPLATŇOVANIE NÁSTROJOV MARKETINGOVÉHO MIXU V ŠPORTOVOM KLUBE
APPLICATION OF TOOLS OF MARKETING MIX IN THE SPORTS CLUB Bartolomej NISTOR 

PRINCÍPY PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU PRI SKVALITŇOVANÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V ŠKOLSTVE
PRINCIPLES OF PERSONAL MANAGEMENT IN ENHANCEMENT OF HUMAN RESOURCES IN EDUCATION
Tomáš Ondila

DROGY A DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ ŠTUDENTOV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
DRUGS AND DRUG ADDICTION OF STUDENTS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Lucia Repková

VÝZNAM A VYUŽITIE VZDELÁVACÍCH TECHNOLÓGIÍ DO VZDELÁVACIEHO PROCESU
THE MEANING AND USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS
Peter Šesták

VPLYV MEDIÁLNYCH OBRAZOV NA SPRÁVANIE ŽIAKA
IMPACT OF MEDIA IMAGES ON PUPIL`S BEHAVIOUR
Jana Šperňáková


Generálny reklamný partner: UNIVERSUM-EU, spol. s r. o.

Vydavateľ / Publishing: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., Lúčna 1A, 080 06 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36457256, IČ DPH: SK2020011697 Obch. reg. Okr. súdu PO, vložka 11334/P
+421517765330, +421905596201, vpsslovakia@vpsslovakia.sk http://www.vpsslovakia.sk
Číslo účtu / Account number: 2627729574
Kód banky 1100 Tatra banka, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 9574
Swiftový kód: TATRSKBX
Variabilný symbol /variable symbol VS 113500
Konštantný symbol / Constant symbol KS 0008

Vedecký časopis: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104

1. Technické uskutočnenie a dodanie: Podľa zadania a technických podmienok:
2. Predajná cena za jeden kus
- Tlačená papierové forma – pre organizácie 150 € 
– pre jednotlivcov 30 € 
- CD forma – pre organizácie 90 € – pre jednotlivcov 15 € 
- E-mailová forma, pdf. – pre organizácie 70 €
– pre jednotlivcov 9,- € 
3. Záruky: Záruky poskytujeme za spracovanie, výrobno-technologické a materiálové uskutočnenie. 
4. Spôsob dodania vedeckého časopisu: Po obdŕžaní príslušnej sumy na horeuvedený účet do 7 – 21 dní.
5. Doplnky a zmeny:podľa vzájomne odsúhlasenej dohody.
6. Platnosť ponuky: do 31. 12. 2013 

The Scientific journal: MANAŽMENT PODNIKOV - Management of Companies, EV 4322/11 ISSN 1338-4104. Thank you for your interest in our product and we are pleased to present you with our offer.
1st Terms and conditions: According to instructions and technical requirements:
2nd The selling price for one issue /including 20% VAT/
- Printed journals – for organisations € 150 – for individuals € 30
- Journals on CD-ROM – for organisations € 90 – for individuals € 15
- PDF-format sent by e-mail – for organisations € 70 – for individuals € 9
3rd Guarantee: We provide a guarantee for processing, manufacturing processes and material accomplishment.
4th Delivery: 7 – 21 days after receiving payment to the above mentioned account.
5th Additions and changes: by mutual agreement.
6th Offer validity: until 31 December 2013